Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
Tên văn bản Thời gian bắt đầu Cơ quan ban hành Xem chi tiết
245/BC-KHCN 02/11/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo số 245/BC-KHCN ngày 1/11/2018 về Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
244/BC-KHCN 31/10/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo số 244/BC-KHCN ngày 31/10/2018 về kết quả thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018
566/BC-UBND 25/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Báo cáo số 566/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công quý III, nhiệm vụ trong tâm quý IV năm 2018
773 /TB-KHCN 06/09/2018 Sở KH&CN Sơn La Thông báo công khai lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
184 /BC-KHCN 31/08/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả việc thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) quý III năm 2018
183/BC-KHCN 29/08/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018
182/BC-KHCN 29/08/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo số 182/BC-KHCN ngày 28/8/2018 về kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế theo kết luận số 02/KL-ĐKT ngày 12/6/2018 về kiểm tra cái cách hành chính năm 2018
744/TB-KHCN 24/08/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thông báo số 744/TB-KHCN ngày 22/8/2018 của Sở KH&CN về Công bố, niêm yết thủ tục hành chính thuộc pham vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
2554/UBND-KGVX 30/07/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn số 2554/UBND-KGVX ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính.
636 /TB-KHCN 20/07/2018 Sở KH&CN Sơn La Thông báo Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
598/KH-KHCN 13/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 598/KH-KHCN ngày 11/7/2018 của Sở KH&CN về khắc phục hạn chế theo kết luận số 02/KL-ĐKT ngày 12/6/2018 về kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 của Sở KH&CN
73/QÐ-KHCN 11/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 73/QĐ-KHCN ngày 11 tháng 7 năm 2018 V/v phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và xử lý khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh
610/KHCN-VP 11/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Công văn Số: 610/KHCN-VP V/v Chấn chỉnh thực hiện công tác CCHC và nâng cao chỉ số CCHC năm 2018
152 /BC-KHCN 09/07/2018 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2017
2221/UBND-NC 04/07/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn số 2221/UBND-NC ngày 4/7/2018 của Ủy ban tỉnh Sơn La V/v thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
1943/UBND-NC 15/06/2018 UBND tỉnh Sơn La Tiếp tục thực hiện một số giải pháp để tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh
313/BC-UBND 13/06/2018 UBND tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
479 /KH-KHCN 07/06/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của BBT Trung ương về giám sát của MTTQ VN, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
109/BC-KHCN 04/06/2018 Sở KH&CN Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2018
108/BC-KHCN 01/06/2018 Sở KH&CN Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý II năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2018
59/QÐ-KHCN 29/05/2018 Sở KH&CN Sơn La Quyết định số 59/QĐ-KHCN ngày 29/5/2018 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở KH&CN tỉnh Sơn La
105/BC-KHCN 29/05/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) quý II năm 2018
59/QÐ-KHCN 29/05/2018 Sở KH&CN Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở KH&CN tỉnh Sơn La
55/QÐ-KHCN 23/05/2018 Sở KH&CN Sơn La Quyết định số 55/QĐ-KHCN ngày 23/5/2018 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở KH&CN
54/QÐ-KHCN 23/05/2018 Sở KH&CN Sơn La Quyết định số 54/QĐ-KHCN ngày 23/5/2018 Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở KH&CN
427 /TB-KHCN 23/05/2018 Sở KH&CN Sơn La Thông báo Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 1 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ
427/TB-KHCN 23/05/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thông báo số 427/TB-KHCN ngày 23/05/2018 Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 1 năm 2018 của Sở KH&CN
55/QÐ-KHCN 23/05/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 55/QĐ-KHCN ngày 23/05/2018 về việc thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 của Sở KH&CN
43/TÐC-TCCL 15/05/2018 Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La Về việc thay đổi cán bộ tham gia đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2018
1051/QÐ-UBND 09/05/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
356/KHCN-VP 24/04/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Công văn số 356/KHCN-VP về việc tham gia thực hiện nâng cao chỉ số năng lực canh tranh (PCI) của tỉnh
1015/UBND-NC 02/04/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Công văn Về việc giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng kết quả đánh giá xác định chỉ số CCHC của tỉnh năm 2017 TRƯƠC S04.4.2018
256/KHCN-VP 28/03/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Công văn số 256/KHCN-VP về việc cung cấp thông tin cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở KH&CN Sơn La
428/SNV-CCHC 27/03/2018 Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La Công văn đề nghị tham gia dự thảo Chỉ số CCHC cấp sở, huyện
420/SNV-CCHC 23/03/2018 Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La Công văn tham gia ý kiến dự thảo QĐ thành lập Đoàn kiểm tra CCHC 2018
164-KH/ÐB 12/03/2018 Đảng bộ Sở KH&CN Kế hoạch số 164-KH/ĐB thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018
05/03/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 155/KH-KHCN ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 76-KH/TU , Kế hoạch số 77-KH/TU ngày17/11/2017của Tỉnh ủy Sơn La
33/BC-KHCN 01/03/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) quý I năm 2018
34/BC-KHCN 01/03/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả tình hình, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018 của Sở KH&CN
35/BC-KHCN 01/03/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018
 
 
1
2
1
2
1
2
1
2
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 6.090.069

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT