Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
Tên văn bản Thời gian bắt đầu Cơ quan ban hành Xem chi tiết
624/KH-KHCN 18/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch Số: 624 /KH-KHCN KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
624/KH-KHCN 18/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 624/KH-KHCN ngày 18/7/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
80/QÐ-KHCN 17/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 80/QĐ-KHCN ngày 17/7/2018 Quyết định Thanh tra chuyên đề về việc quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình "Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi" giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2018
79/QÐ-KHCN 17/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 79/QĐ-KHCN ngày 17/7/2018 Quyết định V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên nghành kiểm tra hoạt động của Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững trên địa bàn huyện Mai Sơn
616/KH-KHCN 17/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch 616/KH-KHCN ngày 17 tháng 7 năm 2018 Kế hoạch kiểm tra hoạt động chuyển giao công nghệ dự án đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải Bệnh viện Phong và Da liễu, Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Tâm thần.
620/KHCN-VP 17/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số Số: 620 /KHCN-VP ngày 17/7/2018 V/v chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 11/02/2018 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
615/KH-KHCN 16/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch 615/KH-KHCN Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo
615/KH-KHCN 16/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 615/KH-KHCN ngày 16/7/2018 Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo
159/BC-KHCN 16/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo số 159/BC-KHCN ngày 16/7/2018 Báo cáo Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2017(Báo cáo bổ sung phục vụ Đoàn giám sát theo Quyết định số 369/QĐ-PC ngày 22/6/2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh)
73/QÐ-KHCN 13/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 73/QĐ-KHCN ngày 11/7/2018 của Sở KH&CN về phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh
74/QÐ-KHCN 13/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định 74/QĐ-KHCN ngày 11/7/2018 của Sở KH&CN về việc kiện toàn Ban biên tậP các Ấn phẩm Thông tin Khoa học và công nghệ
78 QÐ-KHCN 12/07/2018 Sở KH&CN Sơn La Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ
610/KHCN-VP 11/07/2018 Sở KH&CN Sơn La Công văn 610/KHCN-VP V/v Chấn chỉnh thực hiện công tác CCHC và nâng cao chỉ số CCHC năm 2018
598 /KH-KHCN 11/07/2018 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Khắc phục hạn chế theo Kết luận số 02/KL-ĐKT ngày 12/6/2018 về kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ
77/QÐ-KHCN 11/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ QĐ số 77/QĐ-KHCN ngày 11 tháng 7 năm 2018 QĐ V/v giao trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Phân tích mẫu thuộc dự án "Xây dựng mô hình Hợp tác xã trồng và sơ chế một số loại cây dược liệu có giá trị kinh tế tại tỉnh Sơn La theo hướng phát triển bền vững"
76/QÐ-KHCN 11/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 76/QĐ-KHCN ngày 11 tháng 7 năm 2018 QĐ về việc giao trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua vật tư thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng chế biến lõi ngô, bã mía và vỏ chanh leo làm thức ăn cho bò sữa tại Sơn La "
75/QÐ-KHCN 11/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 75/QĐ-KHCN V/v giao trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư thực hiện đề tài "Trồng thử nghiệm một số giống táo Ziziphus mauriania Lamk" mới có năng suất cao, chất lượng tốt tại Sơn La
598/KH-KHCN 11/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 598/KH-KHCN ngày 11 tháng 7 ăm 2018 Kế hoạch khắc phục hạn chế theo Kết luận số 02/KL-ĐKT ngày 12 tháng 6 năm 2018 về KT cải cách hành chính năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ
72/QÐ-KHCN 10/07/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thanh tra chuyên đề Khoa học và Công nghệ năm 2018
589/KH-KHCN 09/07/2018 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch thanh tra chuyên đề Chương trình "Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi"
588/KHCN-PGV 06/07/2018 Sở KH&CN Sơn La Phiếu giao việc về việc đề xuất danh mục dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức đặt hàng
71/QÐ-KHCN 05/07/2018 Sở KH&CN Sơn La Quyết định Thành lập tổ soạn thảo quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ
570/KH-KHCN 02/07/2018 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch số 570/KH-KHCN ngày 02/7/2018 về Thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
615/KH-KHCN 01/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch 615/KH-KHCN Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo
453/KHCN-TÐC 29/06/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Công văn về việc báo cáo kết quả triển khai áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2018
550/KHCN-VP 29/06/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 550/KHCN-VP ngày 26/6/2018 về việc đăng kí đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng về công tác CCHC năm 2018 tại Sơn La
560/KH-KHCN 29/06/2018 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam
68/QÐ-KHCN 28/06/2018 Sở KH&CN Sơn La Quyết định số 68/QĐ-KHCN ngày 28/6/2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, biên soạn, bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện Thuận Châu (1945-2015)
144 /BC-KHCN 28/06/2018 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Số 144 /BC-KHCN ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Sở KH&CN Sơn La Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư TW về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) 6 đầu năm 2018 của Sở KH&CN
553/KHCN-TÐC 28/06/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 553/KHCN-TĐC ngày 28/6/2018 về việc xin ý kiến về đơn vị triển khai nhiệm vụ năng xuất chất lượng năm 2018
548/KHCN-KHTC 26/06/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 548/KHCN-KHTC ngày 26/6/2018 về việc Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2018
551/KHCN-CN&QLKHCS 26/06/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 551/KHCN-CN&QLKHCS ngày 26/6/2018 về Ý kiến tham gia thẩm định đề xuất Dự án trồng cây ăn quả, cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao tại huyện Quỳnh Nhai
549/KHCN-VP 26/06/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Công văn 549/KHCN-VP ngày 26/6/2018 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo "kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chúc thị hành pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La
545/KH-KHCN 25/06/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch 545/KH-KHCN ngày 25/6/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La
543/KHCN-VP 25/06/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 543/KHCN-VP ngày 25//6/2018 về việc tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định sửa đổi quy định ban hành kèm theo Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện tiêu chuẩn, chức danh
543/TB-BCH 22/06/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thông báo số 543/TB-BCH ngày 22/6/2018 về triệu tập lực lượng tham gia huấn luyện tự vệ Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
533/KHCN-VP 22/06/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 533/KHCN-VP ngày 22/6/2018 về việc kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội
537/KHCN-KHTC 22/06/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Công văn 537/KHCN-KHTC ngày 22/6/2018 về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành Quy hoạch mang lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (lần 2)
532/KHCN-CN&QLKHCS 22/06/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 532/KHCN-CN&QLKHCS ngày 22/6/2018 về việc thẩm định công nghệ của dự án đầu tư "Trụ sở làm việc Trung tâm y tế thành phố Sơn La"
539/KHCN-KHTC 22/06/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 539/KHCN-KHTC ngày 22/6/2018 về việc Thông báo dự toán chi ngân sách quý II/2018
 
 
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 5.471.237

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT