Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
Tên văn bản Thời gian bắt đầu Cơ quan ban hành Xem chi tiết
45 /KH-KHCN 07/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
09 /BC-KHCN 07/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác năm 2018 theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018
49/KH-KHCN 07/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch 49/KH-KHCN ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Sở KH&CN tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019
03/BC-KHCN 03/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL năm 2018
177/QÐ-KHCN 30/12/2018 Sở KH&CN Sơn La Quyết định số 177/QĐ-KHCN ngày 30/12/2018 của Sở KH&CN về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018
175/QÐ-KHCN 28/12/2018 Sở KH&CN Sơn La Quyết định 175/QĐ-KHCN ngày 28/12/2018 Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2019
1122/KH-KHCN 28/12/2018 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch số 1122/KH-KHCN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở KH&CN về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở KH&CN năm 2019
1129/KH-KHCN 28/12/2018 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch số 1129/KH-KHCN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở KH&CN cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019
318/BC-KHCN 24/12/2018 Sở KH&CN Báo cáo số 318 ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc thực hiện sắp xếp tài sản, tài chính cơ quan đơn vị thực hiện theo Nghị quyết số 18,19-NQ/TW
1103/KHCN-KHTC 20/12/2018 Sở KH&CN Sơn La Công văn 1103/KHCN-KHTC ngày 20/12/2018 của Sở KH&CN V/v điều hành nhiệm vụ tài chính, ngân sách quý I/2019
167/QÐ-KHCN 19/12/2018 Sở Khoa học Công nghệ Quyết định số 167/QĐ-KHCN ngày 19 tháng 12 năm 2018 Quyết định Về quy trình thông báo, quyết định nghỉ hưu và phân công trao quyết định về công tác cán bộ đối với Trưởng, Phó phòng chuyên môn; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
309/BC-KHCN 15/12/2018 Báo cáo 309/BC-KHCN ngày 15/12/2018 báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tậm năm 2019.
163/QÐ-KHCN 14/12/2018 Sở KH&CN Sơn La Quyết định số 163/QĐ-KHCN ngày 14/12/2018 của Sở KH&CN về việc điều chuyển tài sản nhà nước
162/QÐ-KHCN 14/12/2018 Quyết định 162/QĐ-KHCN ngày 14/12/2018 quyết định về việc điều chuyển tài sản nhà nước
308/BC-KHCN 14/12/2018 Sở Khoa học Công nghệ Báo cáo 308/BC-KHCN ngày 14/12/2018 báo cáo Kết quả thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững năm 2018
1090/KH-KHCN 14/12/2018 Sở Khoa học Công nghệ Kế hoạch 1090/KH-KHCN ngày 14/12/2018 kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22.10.2018 Hôi nghị lần thứ tám,Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
303/BC-KHCN 13/12/2018 Sở Khoa học Công nghệ Báo cáo số 303/BC-KHCN ngày 13/12/2018 báo cáo tình hình thực hiện nguồn vốn xã hội hóa năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2019
304/BC-KHCN 13/12/2018 Sở Khoa học Công nghệ Báo cáo 304/BC-KHCN ngày 13/12/2018 báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý IV năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ
301/BC-KHCN 12/12/2018 Sở Khoa học Công nghệ Báo cáo 301/BC-KHCN ngày 12/12/2018 báo cáo Thực hiện tăng cường các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
1081/KH-KHCN 12/12/2018 Sở Khoa học Công nghệ Kế hoạch số 1081/KH-KHCN ngày 12 tháng 12 năm 2018, Kịch bản tăng trưởng năm 2019
1077/TB-KHCN 10/12/2018 Sở Khoa học Công nghệ Thông báo 1077/TB-KHCN ngày 10 tháng 12 năm 2018 thông báo kết luận của Ban giám đốc sở KH&CN về phân công công tác Ban giám đốc sở
279/BC-KHCN 07/12/2018 Sở Khoa học Công nghệ Báo cáo 279/BC-KHCN ngày 07/12/2018 báo cáo về việc thực hiện sắp xếp tài sản, tài chính cơ quan đơn vị thực hiện theo Nghị quyết số 18,19-NQ/TW
1062 /KH-KHCN 04/12/2018 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại Sở KH&CN năm 2019, 2020
283/BC-KHCN 29/11/2018 Sở KH&CN Báo cáo Số:283 /BC-KHCN ngày 29 tháng 11 năm 2018 B/c Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018
282/BC-KHCN 28/11/2018 Sở KH&CN Báo cáo số Số:282/BC-KHCN ngày 28 tháng 11 năm 2018 B/c Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018
1007/KHCN-VP 23/11/2018 Sở KH&CN Công văn số Số:1007/KHCN-VP ngày 23 tháng 11 năm 2018 V/v bổ sung tập hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 theo Công văn số 1015/STP-KTXDVB ngày 13/11/2018 của Sở Tư pháp
S?:1005/KH-KHCN 23/11/2018 Sở KH&CN Báo cáo Số:1005/KH-KHCN ngày 23 tháng 11 năm 2018 K/H Thực hiện Chƣơng trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
999 /KHCN-VP 20/11/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Công văn số 999 /KHCN-VP ngày 20/11/2018 của Sở KH&CN Sơn La V/v chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30/CTTTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
265/BC-KHCN 16/11/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo 265/BC-KHCN ngày 15/11/2018 của Sở KH&CN về việc sắp xếp tài sản, tài chính cơ quan đơn vị thực hiện theo Nghị quyết 18,19- NQ/TW
266 /BC-KHCN 15/11/2018 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo số 266 /BC-KHCN ngày 15/11/2018 về Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018
980/KHCN-PGV 15/11/2018 Sở KH&CN Sơn La Phiếu giao việc số 980/KHCN-PGV ngày 15/11/2018 của Sở KH&CN Về việc triển khai Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 26.9.2018 của UBND tỉnh
262 /BC-KHCN 14/11/2018 Sở KH&CN Báo cáo số 262 /BC-KHCN ngày 14 tháng 11 năm 2018, Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL năm 2018
251/BC-KHCN 07/11/2018 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo số 251/BC-KHCN ngày 07/11/2018 của Sở KH&CN về tình hình kinh phí, tài sản, các dự án đầu tư của ngành Khoa học và Công nghệ thực hiện sắp xếp theo kế hoạch số 76/KH-TU; Kế hoạch số 77/KH-TU
933/KH-KHCN 01/11/2018 Sở KH&CN Kế hoạch số 933/KH-KHCN ngày 1 tháng 11 năm 2018 kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên tuyền, phổ biến pháp luật năm 2018
240/BC-KHCN 29/10/2018 Sở KH&CN Báo cáo 240/BC-KHCN ngày 29 tháng 10 năm 2018 báo cáo kết quả hệ thống hóa kỳ 2014-2018
241/BC-KHCN 29/10/2018 Sở KH&CN Báo cáo 241/BC-KHCN ngày 29 tháng 10 năm 2018 báo cáo tình hình kinh phí, tài sản, các dự án đầu tư của đơn vị thực hiện kế hoạch sắp xếp theo Nghị quyết TW6
231/BC-KHCN 18/10/2018 Sở KH&CN Báo cáo 231/BC-KHCN ngày 18/10/2018 báo cáo số liệu về ứng dụng CNTT và trang TTĐT sở Khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
232/BC-KHCN 18/10/2018 Sở KH&CN Báo cáo số Số: 232 /BC-KHCN ngày 18/10/2018 BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP năm 2019
230/BC-KHCN 16/10/2018 Sở KH&CN Báo cáo số 230/BC-KHCN ngày 16 tháng 10 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11 năm 2018
865/SKHCN-QLKH 11/10/2018 Sở KH&CN Công văn số 865/SKHCN-QLKH ngày 11/10/2018 của Sở KH&CN tỉnh SƠn La V/v phối hợp quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
 
 
1
2
1
2
1
2
1
2
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 6.184.541

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT