Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
Tên văn bản Thời gian bắt đầu Cơ quan ban hành Xem chi tiết
01/11/2018 Kế hoạch số 933/KH-KHCN ngày 1 tháng 11 năm 2018 kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên tuyền, phổ biến pháp luật năm 2018
240/BC-KHCN 29/10/2018 Sở KH&CN Báo cáo 240/BC-KHCN ngày 29 tháng 10 năm 2018 báo cáo kết quả hệ thống hóa kỳ 2014-2018
241/BC-KHCN 29/10/2018 Sở KH&CN Báo cáo 241/BC-KHCN ngày 29 tháng 10 năm 2018 báo cáo tình hình kinh phí, tài sản, các dự án đầu tư của đơn vị thực hiện kế hoạch sắp xếp theo Nghị quyết TW6
231/BC-KHCN 18/10/2018 Sở KH&CN Báo cáo 231/BC-KHCN ngày 18/10/2018 báo cáo số liệu về ứng dụng CNTT và trang TTĐT sở Khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
232/BC-KHCN 18/10/2018 Sở KH&CN Báo cáo số Số: 232 /BC-KHCN ngày 18/10/2018 BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP năm 2019
230/BC-KHCN 16/10/2018 Sở KH&CN Báo cáo số 230/BC-KHCN ngày 16 tháng 10 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11 năm 2018
865/SKHCN-QLKH 11/10/2018 Sở KH&CN Công văn số 865/SKHCN-QLKH ngày 11/10/2018 của Sở KH&CN tỉnh SƠn La V/v phối hợp quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
115/QÐ-KHCN 28/09/2018 Sở KH&CN Quyết định 115/QĐ-KHCN ngày 28 tháng 9 năm 2018 Quyết định V/v giao phụ trách Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
831/KH-KHCN 25/09/2018 Sở KH&CN Kế hoạch Số: 831/KH-KHCN Kế hoạch Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
206/BC-KHCN 19/09/2018 Sở KH&CN Báo cáo số 206/BC-KHCN, Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp THTK, CLP quý IV năm 2018.
807 /KH-KHCN 17/09/2018 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11” năm 2018
203/BC-KHCN 17/09/2018 Sở KH&CN Báo cáo 203/BC-KHCN, báo cáo đánh giá giữa kì giai đoạn 2016-2018 và định hướng hoạt động giai đoạn 2018-2020 lĩnh vực khoa học công nghệ
200/BC-KHCN 14/09/2018 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo việc thực hiện kịch bản tăng trưởng quý III và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý IV năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ
199 /BC-KHCN 14/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Báo cáo về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ những tháng cuối năm năm 2018
196 /BC-KHCN 14/09/2018 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo về việc tiến độ thực hiện các nội dung theo quyết định số 1431
107/QÐ-KHCN 29/08/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 107/QĐ-KHCN ngày 23/8/2018 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ
740 /KHCN-QLChN 21/08/2018 Sở KH&CN Sơn La Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện xây dựng thương hiệu tại Nghị quyết quyết số 76/2018/NQHĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh Sơn La
726 /KHCN-VP 14/08/2018 Sở KH&CN Sơn La Công văn V/v thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018
720 /TB-KHCN 10/08/2018 Sở KH&CN Sơn La Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tạicuộc họp giao ban công tác tháng 8 năm 2018
659/KH-KHCN 31/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 659/KH-KHCN ngày 27/7/2018 về triển khai thực hiện quy trình quản lý tài chính, tài sản, đất đai khi thực hiện kiện toàn sắp xếp cơ quan, đơn vị, thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW và Nghị quyết số 19 - NQ/TW
86/QÐ-KHCN 26/07/2018 Sở KH&CN Sơn La Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí hoạt động của Trung tâm Thông tin và Thống Kê KH&CN
624/KH-KHCN 18/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch Số: 624 /KH-KHCN KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
624/KH-KHCN 18/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 624/KH-KHCN ngày 18/7/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
80/QÐ-KHCN 17/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 80/QĐ-KHCN ngày 17/7/2018 Quyết định Thanh tra chuyên đề về việc quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình "Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi" giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2018
79/QÐ-KHCN 17/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 79/QĐ-KHCN ngày 17/7/2018 Quyết định V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên nghành kiểm tra hoạt động của Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững trên địa bàn huyện Mai Sơn
616/KH-KHCN 17/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch 616/KH-KHCN ngày 17 tháng 7 năm 2018 Kế hoạch kiểm tra hoạt động chuyển giao công nghệ dự án đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải Bệnh viện Phong và Da liễu, Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Tâm thần.
620/KHCN-VP 17/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số Số: 620 /KHCN-VP ngày 17/7/2018 V/v chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 11/02/2018 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
615/KH-KHCN 16/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch 615/KH-KHCN Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo
615/KH-KHCN 16/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 615/KH-KHCN ngày 16/7/2018 Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo
159/BC-KHCN 16/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo số 159/BC-KHCN ngày 16/7/2018 Báo cáo Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2017(Báo cáo bổ sung phục vụ Đoàn giám sát theo Quyết định số 369/QĐ-PC ngày 22/6/2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh)
73/QÐ-KHCN 13/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 73/QĐ-KHCN ngày 11/7/2018 của Sở KH&CN về phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh
74/QÐ-KHCN 13/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định 74/QĐ-KHCN ngày 11/7/2018 của Sở KH&CN về việc kiện toàn Ban biên tậP các Ấn phẩm Thông tin Khoa học và công nghệ
78 QÐ-KHCN 12/07/2018 Sở KH&CN Sơn La Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ
610/KHCN-VP 11/07/2018 Sở KH&CN Sơn La Công văn 610/KHCN-VP V/v Chấn chỉnh thực hiện công tác CCHC và nâng cao chỉ số CCHC năm 2018
598 /KH-KHCN 11/07/2018 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Khắc phục hạn chế theo Kết luận số 02/KL-ĐKT ngày 12/6/2018 về kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ
77/QÐ-KHCN 11/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ QĐ số 77/QĐ-KHCN ngày 11 tháng 7 năm 2018 QĐ V/v giao trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Phân tích mẫu thuộc dự án "Xây dựng mô hình Hợp tác xã trồng và sơ chế một số loại cây dược liệu có giá trị kinh tế tại tỉnh Sơn La theo hướng phát triển bền vững"
76/QÐ-KHCN 11/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 76/QĐ-KHCN ngày 11 tháng 7 năm 2018 QĐ về việc giao trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua vật tư thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng chế biến lõi ngô, bã mía và vỏ chanh leo làm thức ăn cho bò sữa tại Sơn La "
75/QÐ-KHCN 11/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 75/QĐ-KHCN V/v giao trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư thực hiện đề tài "Trồng thử nghiệm một số giống táo Ziziphus mauriania Lamk" mới có năng suất cao, chất lượng tốt tại Sơn La
598/KH-KHCN 11/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 598/KH-KHCN ngày 11 tháng 7 ăm 2018 Kế hoạch khắc phục hạn chế theo Kết luận số 02/KL-ĐKT ngày 12 tháng 6 năm 2018 về KT cải cách hành chính năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ
72/QÐ-KHCN 10/07/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thanh tra chuyên đề Khoa học và Công nghệ năm 2018
 
 
1
2
1
2
1
2
1
2
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 5.950.615

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT