NGHIỆM THU ĐỀ TÀI BIÊN NIÊN SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LA TẬP I (1939 – 1954)

Mon, 28/10/2013 - 5:19pm
Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La tập I (1939 – 1954) ghi lại những sự kiện tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhà tù Sơn La, Tỉnh uỷ Sơn La và phong trào đấu tranh giải phóng quê hương của nhân dân các dân tộc trong tỉnh từ năm 1939 đến năm 1954.

Ngày 23/10/2013, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La đã tổ chức nghiệm thu đề tài Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La tập I (1939 – 1954). Đề tài do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La chủ trì thực hiện từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013; Đồng chí Lò Mai Kiên - Ủy viên thường vụ tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Sơn La làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu đề tài

Với mục tiêu của đề tài: Biên soạn “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La” tập 1 giai đoạn từ  (1939 – 1954) nhằm góp phần hệ thống lại một cách khoa học, phản ánh sâu sắc hơn tiến trình lịch sử Đảng bộ; mặt khác nhằm chỉnh lý, bổ sung chính xác một số sự kiện, nhân vật lịch sử đã được trình bày trong cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La tập 1 (1939 – 1954); phục vụ tốt yêu cầu công tác giáo dục, tuyên truyền về truyền thống cách mạng Đảng bộ tỉnh; là tài liệu nghiên cứu tham khảo về lịch sử Đảng bộ tỉnh phục vụ bạn đọc, nhất là đối với sinh viên của các trường đại học, cao đẳng ở địa phương. Đồng thời, trên cơ sở lý luận, thực tiễn lịch sử đã được nghiên cứu nhằm góp phần đấu tranh có hiệu quả với mọi luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử, bảo vệ chính trị nội bộ. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La (1939-1954) được in ấn, xuất bản và phát hành sau khi đề tài được nghiệm thu.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành Sưu tầm, thống kê, xử lý các sự kiện về: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ tỉnh uỷ đối với sự nghiệp cách mạng tỉnh Sơn La thể hiện qua các văn kiện Đảng; Sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Sơn La qua các thời kỳ 1939 – 1954; Những sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu cho mỗi giai đoạn phát triển của cách mạng Sơn La từ năm 1939 – 1954; Các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La trong chiến đấu, sản xuất, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề tài đã Biên soạn 15 chuyên đề, tổng hợp thành tập biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La tập 1 (1939-1954).

Thành công của đề tài phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần yêu nước, đạo đức cách mạng đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La; là tài liệu tin cậy để tham khảo, góp phần phục vụ tích cực cho công tác lãnh đạo của cấp uỷ, bảo vệ chính trị nội bộ.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các kết quả đạt được của đề tài, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La đã nghiệm thu đề tài và đánh giá xếp loại Khá.

 

Vân Sơn