Loading...
Banner website
Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)
Cập nhật: 03/10/2018
Lượt xem: 362
Trong 9 tháng đầu năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện đúng tiến độ các nội dung của Kế hoạch số 58/KH-KHCN ngày 19/01/2018 về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018; Thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng theo hướng đơn giản hóa thủ tục. Phát huy vai trò của  người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả và chất lượng phục vụ đối với người dân, tổ chức. Ban hành bổ sung kịp thời các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện và chấn chỉnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018.
Đồng thời, đôn đốc thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch số 58/KH-KHCN ngày 19/01/2018 về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức viên chức (CCVC) về tầm quan trọng và trách nhiệm của cá nhân, của tập thể trong thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công; nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức của Sở. Triển khai kịp thời Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong Sở Khoa học và Công nghệ, Đề án Kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH&CN theo các Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trên tất cả các mặt: đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, CCVC; bổ nhiệm, miễn nhiệm; khen thưởng, kỷ luật; tài chính tài sản… Duy trì tốt việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số, hòm thư công vụ, hệ thống mạng LAN, trang thông tin điện tử của Sở trong điều hành, giải quyết công việc; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan Sở. 
Kết quả thực hiện trên 06 trục nội dung của về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cụ thể như sau:
1. Đối với nội dung “tham gia của người dân ở cấp cơ sở”:
Hoàn thiện kế hoạch tuyên truyền về CCHC nhà nước năm 2018 của Sở bám sát kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước năm 2018 của UBND tỉnh theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh.
Thực hiện tuyên truyền, phổ biến công khai các văn bản chỉ đạo công tác CCHC của UBND tỉnh Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Công văn số 1146/SNV-CCHC ngày 20/8/2018 của Sở Nội vụ về việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC năm 2018), hướng dẫn của Sở Nội vụ trên Trang thông tin điện tử của Sở tại mục CCHC.
Quý III năm 2018, Trang thông tin điện tử của Sở đã thực hiện đăng tải 81 tin bài tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật, ứng dụng công nghệ mới, tin tức nổi bật trong và ngoài tỉnh, các hoạt động của ngành trên cổng thông tin điện tử của Sở và các ấn phẩm thông tin tuyên truyền để người dân có thể tiếp cận và có ý kiến phản hồi về những vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, 111 văn bản chỉ đạo của UBND, cấp có thẩm quyền. Với số lượng người truy cập, theo dõi trên 3.000 lượt.
Bám sát Kế hoạch và lịch phát sóng chuyên mục “Giám đốc với cử tri” phát trên sóng của đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để kịp thời chuẩn bị các nội dung khi có yêu cầu. 
2. Đối với nội dung “công khai, minh bạch”:
Thực hiện công bố, niêm yết công khai TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Thông báo số 744/TBKHCN ngày 22/8/2018 tại trụ sở làm việc, Trung tâm Hành chính công tỉnh và trên Trang TTĐT của Sở.
Thực hiện công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 107/QĐ-KHCN ngày 23/8/2018; Chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại Quyết định số 67/QĐ-TĐC ngày 15/8/2018. 
Quý III năm 2018, Sở thực hiện công khai kế hoạch sửa chữa trụ sở, mua sắm trang thiết bị… thông qua các cuộc họp Hội đồng thẩm định giá của cơ quan; thực hiện việc mua sắm theo đúng các quy định tài chính hiện hành.
Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 01 công chức lãnh đạo quản lý được công khai dân chủ trong toàn cơ quan theo quy định.
Công khai việc rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2019 tới các phòng, đơn vị.
Công khai, minh bạch trong thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, CCVC, người lao động (quy trình xét nâng lương, nghỉ tinh giản biên chế…)
3. Đối với nội dung “trách nhiệm giải trình với người dân”:
Duy trì nghiêm túc Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và của tổ chức, công dân. 
Thực hiện dân chủ trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị cũng như việc sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản và thực hiện các nội quy, quy chế đã được ban hành.
Tiếp tục phân công trực đường dây nóng, hòm thư góp ý và lịch tiếp công dân định kỳ 2 lần/tháng tại trụ sở cơ quan; bố trí phòng tiếp công dân, sổ ghi chép lịch tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư tại phòng tiếp công dân của Sở. Quý III năm 2018, Sở không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của cá nhân, tổ chức có liên quan đến thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở.
Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung theo Kế hoạch và lịch phát sóng chuyên mục “Giám đốc với cử tri” phát trên sóng của đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh khi có yêu cầu.  nhằm trao đổi, giải trình với người dân về những thắc mắc, khó khăn, bất cập thuộc lĩnh vực ngành quản lý.  
4. Đối với nội dung “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”:
Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo các đoàn thể; trong công tác công khai, minh bạch và thực hiện tốt các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu tham nhũng, gây phiền hà sách nhiễu nhân dân; công tác công khai, minh bạch theo đúng hướng dẫn của cấp trên và đảm bảo theo quy chế đề ra.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung của Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng số 205/KH-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La và Kế hoạch số 1127/KH-KHCN ngày 26/12/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ.
Duy trì thường xuyên việc phổ biến, quán triệt các văn bản hướng dẫn thi hành luật phòng chống tham nhũng trong các cuộc họp định kỳ. Nghiêm túc thực hiện phòng và chống tham nhũng trong hoạt động chuyên môn của các phòng, đơn vị, tránh gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân khi thực thi công vụ.
Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định liên quan và kế hoạch phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, viên chức biết thực hiện và người dân giám sát qua cổng thông tin điện tử của Sở; duy trì chế độ giao ban theo quy chế làm việc và quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về phòng, chống tham nhũng và giám sát thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát, việc giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức về hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong giải quyết công việc hàng ngày.
Quý III năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ không có trường hợp nào bị phản ánh, kiến nghị liên quan đến tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu công dân.
5. Đối với nội dung “Thủ tục hành chính công”:
Hoàn thành việc rà soát, cập nhật thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực được giao tham mưu từ Bộ KH&CN theo quy định tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ , Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 1618/UBND-KSTTHC ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh: Trình UBND tỉnh phê duyệt tại Tờ trình số 713/TTr-KHCN ngày 09/8/2018; Ngày 15/8/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1989/QĐ-KHCN về việc công bố Danh mục TTHC phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ; Thực hiện công bố, niêm yết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Thông báo số 744/TB-KHCN ngày 22/8/2018.
Theo Quyết định số 1989/QĐ-KHCN ngày 15/8/2018 UBND tỉnh, bộ TTHC mới thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở KH&CN gồm 40 TTHC, trong đó:  Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ (18 TTHC), lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân (07 TTHC), lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (13 TTHC), lĩnh vực sở hữu trí tuệ (02 TTHC). Thực hiện hủy bỏ 21 TTHC, sửa đổi 23 TTHC và bổ sung 13 TTHC so với bộ TTHC được ban hành kèm theo Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.
Cắt giảm thời gian thực hiện 04 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý đo lường (từ 28 ngày xuống còn 14,5 ngày), bao gồm: Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng; Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng; Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu và Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân. 
Việc tiếp nhận và trả hồ sơ các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La được duy trì thực hiện tốt. Quý III năm 2018 Sở đã tiếp nhận, xử lý và trả kết quả đúng thời gian quy định 06 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực quản lý.
6. Đối với nội dung “Cung ứng dịch vụ công”:
Thực hiện công bố, niêm yết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Thông báo số 744/TB-KHCN ngày 22/8/2018 tại trụ sở cơ quan, Trung tâm Hành chính công của tỉnh, trên website và Cổng thông tin điện tử của Sở. Tiếp tục triển khai thực hiện nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở. Dự kiến tháng 11/2018 hoàn thành nâng cấp và tích hợp trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: http://tthc.sonladost.gov.vn Phối hợp tốt với Trung tâm Hành chính công tỉnh trong tiếp nhận trả kết quả hồ sơ TTHC, quán triệt việc thực hiện trả kết quả 100% hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
 

Về trang trước    Lên đầu trang
 
 
 
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 6.766.793

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT