Loading...
Banner website
Kết quả công tác Cải cách hành chính năm 2018, phương hướng năm 2019 của sở KH&CN Sơn La
Cập nhật: 26/11/2018
Lượt xem: 317
Năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ duy trì thường xuyên việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác cải cách hành chình (CCHC). Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC của năm 2018 theo đúng hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; Các nội dung kế hoạch công tác CCHC của Sở bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tế nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt vai trò thành viên Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh như: Tham gia đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh; Triển khai kiểm tra, kiểm soát định kỳ, hướng dẫn công bố hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố. Tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 về việc Phê duyệt Kế hoạch áp dụng ISO 9001:2015 tại các xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2019; Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 về việc Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020. Tính đến hết tháng 10 năm 2018 đã thực hiện tại 106/150 xã, phường, thị trấn trên đại bàn tỉnh (đạt 71% kế hoạch đề ra); Hoàn thành chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đạt 04/13 sở, ngành, UBND huyện trong 2018 (đạt 31% so với kế hoạch năm 2018, đạt 13% kế hoạch đến năm 2021 đề ra). Thực hiện tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác CCHC của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ trong các Hội nghị giao ban định kỳ và trên Trang thông tin điện tử của Sở tại chuyên mục CCHC. Bên cạnh đó, phổ biến kịp thời Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Công văn số 1146/SNV-CCHC ngày 20/8/2018 của Sở Nội vụ về việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC năm 2018 đến toàn thể cán bộ, CCVC thuộc các phòng, đơn vị nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch CCHC năm 2018 chuẩn bị cho việc chấm điểm chỉ số CCHC năm 2018 của Sở. Trang thông tin điện tử của Sở đã thực hiện đăng tải 08 tin, bài và 47 văn bản chỉ đạo của UBND, hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác CCHC. Ban Giám đốc Sở phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên thực hiện tuyên truyền, quán triệt thực hiện công tác CCHC tới đoàn viên trong các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề.
Thực hiện hủy bỏ 21 thủ tục hành chính (TTHC), sửa đổi 23 TTHC và bổ sung 13 TTHC so với bộ TTHC được ban hành kèm theo Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Hoàn thành việc công bố, niêm yết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh, bộ TTHC mới thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở KH&CN gồm 40 TTHC, trong đó: Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ (18 TTHC), lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân (07 TTHC), lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (13 TTHC), lĩnh vực sở hữu trí tuệ (02 TTHC).
Cắt giảm thời gian thực hiện 04 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý đo lường (từ 28 ngày xuống còn 14,5 ngày), bao gồm: Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng; Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng; Thủ tục đăng kỷ kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu và Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng kỷ lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân.
Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đúng hạn theo quy định; Không phát sinh phản ánh, khiếu nại, tố cáo về các TTHC thuộc phạm vi giải quyết; Khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH&CN; Đề án Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 và Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh; Chỉ đạo rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 theo hướng dẫn của Sở Tư pháp. Duy trì việc sử dụng phần mềm QLVBĐH, hòm thư điện tử công vụ @sonla.gov.vn, chữ ký số trong văn bản hành chính; áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; nâng cấp, hoàn thiện Trang thông tin điện tử của Sở. Tuy nhiên, số lượng TTHC triển khai thực hiện dịch vụ cổng trực tuyến mức độ 3 còn thấp, chưa có TTHC thực hiện dịch vụ cổng trực tuyến mức độ 4. Việc phối hợp giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC chưa phát huy hiệu quả. Tính chủ động trong đề xuất giải pháp thực hiện cải cách hành chính của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở chưa cao.
           Để khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng trong công tác CCHC, Sở KH&CN Sơn La đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:
         - Chỉ đạo ban hành kịp thời các văn bản thực hiện công tác CCHC của Sở bám sát nội dung Quyết định ban hành Kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2019. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt phố biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về CCHC bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện của cơ quan.
         - Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2018, phấn đấu tăng bậc chỉ số CCHC năm 2019 và các năm tiếp theo.
         - Tổ chức hiệu quả Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong Sở Khoa học và Công nghệ, Đề án Kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH&CN theo các Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.
          - Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2019 của Sở.
          - Rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian thực hiện các TTHC phù hợp với điều kiện thực hiện.
         -  Rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành các Quy chế của cơ quan phù hợp với các văn bản hiện hành và điều kiện thực hiện tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018.
         - Phối hợp hiệu quả với Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La trong việc tiếp nhận, xử lý và trả hồ sơ các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở. Tăng cường việc trả kết quả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
        - Đẩy mạnh nâng cấp các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết lên mức độ 3, mức độ 4, tăng cường việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và trả kết quả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
        - Duy trì tốt việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành, chữ ký số, hòm thư công vụ, hệ thống mạng LAN, trang thông tin điện tử của Sở trong điều hành, giải quyết công việc. Ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Sở.
                                                                                 Ánh Nguyệt
(Theo Báo cáo số 245/BC-KHCN ngày 1/11/2018 của Sở KH&CN Sơn La về Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019)

Về trang trước    Lên đầu trang
 
 
 
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 6.521.528

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT