Loading...
Banner website
Trang chủ
Tin tức sự kiện
Tin mới cập nhật - Trang chủ
Kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng Quý IV của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
Cập nhật: 01/10/2018
Lượt xem: 343
Trong Quý III năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 và đạt được những kết quả nổi bật như: Kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC của năm 2018 theo Kết luận số 02/KL ĐKT ngày 12/6/2018 về kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ; Tham mưu thực hiện tốt vai trò thành viên Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh; Tham gia đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh; Triển khai kiểm tra, kiểm soát định kỳ, hướng dẫn công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại 07 sở, ngành và UBND 04 huyện; Đôn đốc các sở ngành, UBND các huyện thực hiện lộ trình chuyển đổi phiên bản HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; Đôn đốc UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai Quyết định 545/QĐ-UBND ngày 14/3/2018.
Rà soát hủy bỏ 21 TTHC, sửa đổi 23 TTHC và bổ sung 13 TTHC so với bộ TTHC được ban hành kèm theo Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Cắt giảm thời gian thực hiện 04 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đo lường (từ 28 ngày xuống còn 14,5 ngày). Hoàn thành việc công bố, niêm yết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh; Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đúng hạn theo quy định; Không phát sinh phản ánh, khiếu nại, tố cáo về các TTHC thuộc phạm vi giải quyết; Khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH&CN; Đề án Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 và Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh; Chỉ đạo rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 theo hướng dẫn của Sở Tư pháp. Duy trì việc sử dụng phần mềm QLVBĐH, hòm thư điện tử công vụ @sonla.gov.vn, chữ ký số trong văn bản hành chính; áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; nâng cấp, hoàn thiện Trang thông tin điện tử của Sở. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC chưa phát huy hiệu quả. Tính chủ động trong đề xuất giải pháp thực hiện cải cách hành chính của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở chưa cao. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, Sở KH&CN đưa ra những phương hướng nâng cao công tác CCHC trong Quý IV như sau:
- Số lượng TTHC triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn thấp, chưa có TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành các nội dung khắc phục tồn tại, hạn chế theo Kết luận số 02/KL-ĐKT ngày 12/6/2018 về kiểm tra cải cách hành chính năm 2018; Chỉ đạo các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện Công văn số 610/KHCN- VP ngày 11/7/2018 về việc chấn chỉnh thực hiện công tác CCHC và nâng cao chỉ số CCHC năm 2018 của Sở.
- Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC và công tác cải cách thủ tục hành chính.
- Đôn đốc thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch CCHC năm 2018 của Sở; tăng cường công tác tuyên truyền,quán triệt phố biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về CCHC bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện của cơ quan.
- Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong Sở Khoa học và Công nghệ, Đề án Kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH&CN theo các Quyết định phê duyệt của UBND
tỉnh.
- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018 của Sở.
- Phối hợp hiệu quả với Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La trong việc tiếp nhận, xử lý và trả hồ sơ các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở. Tăng cường việc trả kết quả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Đảm bảo tiến độ nâng cấp các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết lên mức độ 3, mức độ 4 (dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2018) và tích hợp trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
- Duy trì tốt việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành, chữ ký số, hòm thư công vụ, hệ thống mạng LAN, trang thông tin điện tử của Sở trong điều hành, giải quyết công việc.
 - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan Sở.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nội quy, quy chế, quy định của nhà nước, của tỉnh, của ngành; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng chi tiêu công tại các phòng, đơn vị của Sở.
Bích Đào – Phan Dương
(Theo Báo cáo 183/BC-KHCN ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Sở KH&CN Sơn La về Kết quả thực hiện
công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018)
Về trang trước    Lên đầu trang
 
 
 
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 6.522.082

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT