Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
Tên văn bản Thời gian bắt đầu Cơ quan ban hành Xem chi tiết
52/2016/QÐ-TTg 06/12/2018 Chính Phủ Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 6 tháng 12 năm 2016 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
283/BC-KHCN 29/11/2018 Sở KH&CN Báo cáo Số:283 /BC-KHCN ngày 29 tháng 11 năm 2018 B/c Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018
282/BC-KHCN 28/11/2018 Sở KH&CN Báo cáo số Số:282/BC-KHCN ngày 28 tháng 11 năm 2018 B/c Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018
1007/KHCN-VP 23/11/2018 Sở KH&CN Công văn số Số:1007/KHCN-VP ngày 23 tháng 11 năm 2018 V/v bổ sung tập hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 theo Công văn số 1015/STP-KTXDVB ngày 13/11/2018 của Sở Tư pháp
S?:1005/KH-KHCN 23/11/2018 Sở KH&CN Báo cáo Số:1005/KH-KHCN ngày 23 tháng 11 năm 2018 K/H Thực hiện Chƣơng trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
999 /KHCN-VP 20/11/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Công văn số 999 /KHCN-VP ngày 20/11/2018 của Sở KH&CN Sơn La V/v chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30/CTTTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
265/BC-KHCN 16/11/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo 265/BC-KHCN ngày 15/11/2018 của Sở KH&CN về việc sắp xếp tài sản, tài chính cơ quan đơn vị thực hiện theo Nghị quyết 18,19- NQ/TW
266 /BC-KHCN 15/11/2018 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo số 266 /BC-KHCN ngày 15/11/2018 về Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018
980/KHCN-PGV 15/11/2018 Sở KH&CN Sơn La Phiếu giao việc số 980/KHCN-PGV ngày 15/11/2018 của Sở KH&CN Về việc triển khai Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 26.9.2018 của UBND tỉnh
262 /BC-KHCN 14/11/2018 Sở KH&CN Báo cáo số 262 /BC-KHCN ngày 14 tháng 11 năm 2018, Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL năm 2018
251/BC-KHCN 07/11/2018 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo số 251/BC-KHCN ngày 07/11/2018 của Sở KH&CN về tình hình kinh phí, tài sản, các dự án đầu tư của ngành Khoa học và Công nghệ thực hiện sắp xếp theo kế hoạch số 76/KH-TU; Kế hoạch số 77/KH-TU
245/BC-KHCN 02/11/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo số 245/BC-KHCN ngày 1/11/2018 về Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
933/KH-KHCN 01/11/2018 Sở KH&CN Kế hoạch số 933/KH-KHCN ngày 1 tháng 11 năm 2018 kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên tuyền, phổ biến pháp luật năm 2018
244/BC-KHCN 31/10/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo số 244/BC-KHCN ngày 31/10/2018 về kết quả thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018
240/BC-KHCN 29/10/2018 Sở KH&CN Báo cáo 240/BC-KHCN ngày 29 tháng 10 năm 2018 báo cáo kết quả hệ thống hóa kỳ 2014-2018
241/BC-KHCN 29/10/2018 Sở KH&CN Báo cáo 241/BC-KHCN ngày 29 tháng 10 năm 2018 báo cáo tình hình kinh phí, tài sản, các dự án đầu tư của đơn vị thực hiện kế hoạch sắp xếp theo Nghị quyết TW6
103/QÐ-VPUB 18/10/2018 VP UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 103/QĐ-VPUB ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở của văn phòng UBND tỉnh Sơn La
231/BC-KHCN 18/10/2018 Sở KH&CN Báo cáo 231/BC-KHCN ngày 18/10/2018 báo cáo số liệu về ứng dụng CNTT và trang TTĐT sở Khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
232/BC-KHCN 18/10/2018 Sở KH&CN Báo cáo số Số: 232 /BC-KHCN ngày 18/10/2018 BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP năm 2019
230/BC-KHCN 16/10/2018 Sở KH&CN Báo cáo số 230/BC-KHCN ngày 16 tháng 10 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11 năm 2018
865/SKHCN-QLKH 11/10/2018 Sở KH&CN Công văn số 865/SKHCN-QLKH ngày 11/10/2018 của Sở KH&CN tỉnh SƠn La V/v phối hợp quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
239/PCVB -VPUB 09/10/2018 UBND tỉnh Sơn La Phiếu chuyển 239/PCVB -VPUB ngày 9/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La
3604/UBND-KGVX 09/10/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn 3604/UBND-KGVX ngày 9/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La V/v triển khai thực hiện kế hoạch số 110-KH/TU ngày 20/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy
3601/UBND-KHVX 09/10/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn số 3601/UBND-KHVX ngày 9/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La v/v triển khai thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
44/QÐ-TTKHCN 05/10/2018 Trung Tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quyết định số 44/QĐ-TTKHCN ngày 5/10/2018 V/v Thành lập hội đồng kiểm kê tài sản, đất đai năm 2018
333/BC-STC 30/09/2018 Sở Tài Chính Báo cáo số 333/BC-STC ngày 30 tháng 9 năm 2018 của Sở Tài Chính Báo cáo V/v kết quả xuất khẩu sản phẩm năm 2018, kế hoạch xuất khẩu năm 2019
115/QÐ-KHCN 28/09/2018 Sở KH&CN Quyết định 115/QĐ-KHCN ngày 28 tháng 9 năm 2018 Quyết định V/v giao phụ trách Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
172/KH-UBND 28/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 1167-TB/TU ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Tỉnh ủy Sơn La về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
566/BC-UBND 25/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Báo cáo số 566/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công quý III, nhiệm vụ trong tâm quý IV năm 2018
566/BC-UBND 25/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Báo cáo số 566/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công quý III; nhiệm vụ trong tâm quý IV năm 2018
831/KH-KHCN 25/09/2018 Sở KH&CN Kế hoạch Số: 831/KH-KHCN Kế hoạch Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
206/BC-KHCN 19/09/2018 Sở KH&CN Báo cáo số 206/BC-KHCN, Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp THTK, CLP quý IV năm 2018.
807 /KH-KHCN 17/09/2018 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11” năm 2018
203/BC-KHCN 17/09/2018 Sở KH&CN Báo cáo 203/BC-KHCN, báo cáo đánh giá giữa kì giai đoạn 2016-2018 và định hướng hoạt động giai đoạn 2018-2020 lĩnh vực khoa học công nghệ
200/BC-KHCN 14/09/2018 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo việc thực hiện kịch bản tăng trưởng quý III và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý IV năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ
199 /BC-KHCN 14/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Báo cáo về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ những tháng cuối năm năm 2018
196 /BC-KHCN 14/09/2018 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo về việc tiến độ thực hiện các nội dung theo quyết định số 1431
3171/UBND-KGVX 13/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Về việc triển khai thực hiện đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020
773 /TB-KHCN 06/09/2018 Sở KH&CN Sơn La Thông báo công khai lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
2165/QÐ-UBND 05/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2018
 
 
1
2
1
2
1
2
1
2
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 6.089.975

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT