Lãnh đạo sở


GIÁM ĐỐC

Lưu Bình Khiêm


PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Hoàng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Ngọc Bắc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Mạnh Hùng


THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TRONG LÃNH ĐẠO SỞ
 

 
1. Đồng chí: Lưu Bình Khiêm

- Chức vụ: Giám đốc Sở
- Điện thoại: 02123.852.493
- Địa chỉ hòm thư điện tử: khiemlb.skhcn@sonla.gov.vn

* Tiểu sử tóm tắt: 
- Sinh ngày: 26/6/1970
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hồng Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên
- Nơi ở hiện nay: Tổ 8, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lâm học
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam: 19/5/1997
- Số điện thoại cơ quan: 02123.852.493
- Số di động: 0912.257.347

a) Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Sở và của ngành khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở và người đứng đầu theo quy định của pháp luật.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành khoa học và công nghệ;

- Công tác thanh tra; tiếp công dân; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; kế hoạch - tài chính; công tác cán bộ, tổ chức nhân sự; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính; công tác dân chủ, dân vận; bảo vệ chính trị nội bộ; quốc phòng - an ninh; an ninh trật tự; hành chính tổng hợp; công tác pháp chế; hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008; 9001-2015 của Sở.

c) Phụ trách các phòng:

- Văn phòng;

- Thanh tra.

c) Theo dõi hoạt động quản lý khoa học công nghệ cấp cơ sở các huyện: Sông Mã, Sốp Cộp, thành phố Sơn La.

e) Chủ tài khoản thứ nhất của Sở. Là người phát ngôn chính thức và cung cấp thông tin cho báo chí; tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban theo sự phân công của Tỉnh và các Hội đồng thuộc lĩnh vực phụ trách.

f) Thực hiện mối quan hệ phối hợp hoạt động với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ theo Quy chế phối hợp đã được ký ngày 03/5/2019.

2. Đồng chí: Nguyễn Duy Hoàng

- Chức vụ: Phó giám đốc
- Điện thoại: 02123.855.588
- Địa chỉ hòm thư điện tử: hoangnd.skhcn@sonla.gov.vn

* Tiểu sử tóm tắt:
- Sinh ngày: 01/10/1971
- Dân tộc: Thái
- Quê quán: Phù Yên - Sơn La
- Nơi ở hiện nay: Bản Hẹo, Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La,tỉnh Sơn La
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Ngữ Văn
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
- Số điện thoại cơ quan: 0212.3855.588
- Số di động: 0983.863.519

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực được phân công;

- Công tác quản lý nhà nước về quản lý khoa học, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

b) Phụ trách phòng Quản lý Khoa học.

c) Theo dõi hoạt động quản lý khoa học công nghệ cấp cơ sở các huyện: Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn.

d) Các nhiệm vụ khác:

- Chủ tài khoản thứ hai của Sở;

- Phụ trách công tác Đảng;

- Thay mặt Giám đốc điều hành công việc của Sở, phát ngôn và thông tin cho báo chí khi Giám đốc đi vắng;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng theo sự phân công của Giám đốc, của cấp có thẩm quyền; tham gia các Hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Ký các văn bản theo lĩnh vực được giao phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.

3. Đồng chí: Hà Mạnh Hùng

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
- Điện thoại: 02123.853.212
- Địa chỉ hòm thư điện tử: hunghm.skhcn@sonla.gov.vn

* Tiểu sử tóm tắt:
- Sinh ngày: 22/02/1977
- Dân tộc: Thái
- Quê quán: Bắc Yên - Sơn La
- Nơi ở hiện nay:Tổ 02, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La,tỉnh Sơn La
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
- Số điện thoại cơ quan: 0212.853.212
- Số di động: 0977.536.468

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; hoạt động mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008; 9001-2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện; hoạt động kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

- Trực tiếp giúp Giám đốc chỉ đạo về lĩnh vực công tác phòng cháy chữa cháy.

b) Các đơn vị phụ trách:

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

c) Theo dõi hoạt động quản lý khoa học công nghệ cấp cơ sở các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu.

d) Các nhiệm vụ khác:

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng theo sự phân công của Giám đốc, của cấp có thẩm quyền; tham gia Tổ thẩm định kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo sự phân công của Giám đốc Sở; tham gia các Hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Ký các văn bản theo lĩnh vực được giao phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.

 
4. Đồng chí: Phan Ngọc Bắc
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
- Điện thoại: 02123.857.417
- Địa chỉ hòm thư điện tử: bacpn.skhcn@sonla.gov.vn
* Tiểu sử tóm tắt: 
- Sinh ngày: 26/6/1966
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Phương Xá - Cẩm Khê - Phú Thọ
- Nơi ở hiện nay: Cầu Bản Cá, phường Chiềng An, thành phố Sơn La
- Trình độ học vấn: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Đại học Y
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam: 04/12/1997
- Số điện thoại cơ quan: 0212.3857.417
- Số di động: 0982.997.267

) Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực:

Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực về quản lý công nghệ; năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân; phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ; quản lý khoa học công nghệ cấp cơ sở; xây dựng và phát triển tài sản sở hữu trí tuệ; hoạt động sáng tạo khoa học, sáng kiến trên địa bàn tỉnh; thông tin và thống kê khoa học công nghệ; ứng dụng, tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

b) Các phòng, đơn vị phụ trách:

- Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành;

- Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ.

c) Theo dõi hoạt động quản lý khoa học công nghệ cấp cơ sở các huyện: Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu.

d) Các nhiệm vụ khác:

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng theo sự phân công của Giám đốc, của cấp có thẩm quyền; tham gia các Hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Ký các văn bản theo lĩnh vực được giao phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 1346
  • Trong tuần: 12,373
  • Tất cả: 699,508
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang