Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG 2021

STT

Tên dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công

Mục tiêu

Lĩnh vực

Loại dự án

Thời gian thực hiện

Kinh phí

Tình trạng

1

 QĐ phê duyệt  tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết, thời gian thực hiện và dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước  thực hiện từ năm 2021

Xem chi tiết

 Phê duyệt tổ chức chủ trì cá nhân chủ nhiệm
và dự toán kinh phí đề tài..
 KHCN  Nhiệm vụ KHCN  Từ năm 2021  8.723.700.000  Đã có QĐ phê duyệt
2

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thuộc đề tài "Nghiên cứu xác định nguồn nước và giải pháp cấp nước sinh hoạt và nông  nghiệp cho khu vực thiếu nước trên địa bàn tỉnh Sơn La" cho Viện Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu

Xem chi tiết

 Phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  KHCN  Nhiệm vụ KHCN  2021  231.000.000  Đã có QĐ phê duyệt
 3

 Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục và Dự toán mua sắm hàng hóa, vật tư Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cà phê chè có năng suất chất lượng cao phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh Sơn La cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông lâm nghiệp Tây Bắc

Xem chi tiết

 Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm KHCN Nhiệm vụ KHCN 2021  279.686.000   Đã có QĐ phê duyệt
 4

 Quyết định  Về việc phê duyệt Danh mục và Dự toán mua sắm hàng hóa, vật tư Đề tài: "Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nâng cao độ phì, hiệu quả của đất dốc trông cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La" cho Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Xem chi tiết

 Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm  KHCN  Nhiệm vụ KHCN  2021  411.250.000   Đã có QĐ phê duyệt
 5

 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, vật tư thuộc đề tài " Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nâng cao độ phì, hiệu quả của đất dốc trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La" cho viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Xem chi tiết

 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  KHCN  Nhiệm vụ KHCN  2021  412.850.000 Đã có QĐ phê duyệt
 6

 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ cao trong nông nghiệp thuộc các lĩnh vực: Sản xuất rau an toàn, hoa, quả an toàn, cây công nghiệp (chè, cà phê, mía), vùng nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện, chăn nuôi (bò sữa, bò thịt), dược liệu; xây dựng và duy trì trang thông tin điện tử về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La

Xem chi tiết

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu    KHCN  Nhiệm vụ KHCN  2021  491.877.000 Đã có QĐ phê duyệt
 7

 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tài sản, thiết bị chuyên dùng thuộc Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021

Xem chi tiết

 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu   KHCN  Đề án tăng cường hoạt động đo lường  2021  237.100.000 Đã có QĐ phê duyệt
 8

 Quyết định Phê duyệt Danh mục và Dự toán mua sắm tài sản, thiết bị chuyên dùng thuộc Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021

Xem chi tiết

 Phê duyệt danh mục và dự toán  KHCN  Đề án  2021  241.112.000 Đã có QĐ phê duyệt
9

Quyết định Phê duyệt Danh mục và Dự án kinh phí thực hiện lấy mẫu, phân tích chất lượng nước đề tài "Nghiên cứu xác định nguồn nước và giải pháp cấp nước sinh hoạt và nông nghiệp cho khu vực thiếu nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Xem chi tiết

 Phê duyệt danh mục và dự toán  KHCN nhiệm vụ KHCN  2021 231.000.000 Đã có QĐ phê duyệt
10

 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, vật tư thực hiện đề tài "Nghiên cứu tuyển chọn một số giống Cà phê chè có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh Sơn La cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông lâm nghiệp Tây Bắc

Xem chi tiết

 Phê duyệt kế h oạch lựa chọn nhà thầu KHCN Nhiệm vụ KHCN 2021 297.686.000  Đã có QĐ phê duyệt 
 11              
               
             

 

 

 

=========================================================

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG 2020

STT

Tên dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công

Mục tiêu

Lĩnh vực

Loại dự án

Thời gian thực hiện

Kinh phí

Tình trạng

1

 QĐ phê duyệt  tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết, thời gian thực hiện và dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước bổ sung thực hiện từ năm 2020

Xem chi tiết

 Phê duyệt tổ chức chủ trì cá nhân chủ nhiệm
và dự toán kinh phí đề tài..
 KHCN  Nhiệm vụ KHCN  Từ năm 2020  7.290.478.000  Đã có QĐ phê duyệt
2

QĐ về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc đề tài "nghiên cứu ứng dụng xây dựng mô hình trồng nho giống mới chịu hạn (giống Hạ Đen) theo hướng hữu cơ tại Sơn La"

Xem chi tiết

 Phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  KHCN  Nhiệm vụ KHCN  2020  952.253.000  Đã có QĐ phê duyệt

==============================================================================================================

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG 2019

  STT    Tên dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công        Mục tiêu                     Lĩnh vực                  Loại dự án        Thời gian thực hiện          Kinh phí            

        Tình trạng       

1 Quyết định phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu, gói thầu mua thức ăn cho tôm càng
xanh thuộc đề tài "nghiên cứu nuôi thử nghiệm
Tôm càng xanh trong lòng hồ thủy điện Sơn La"
 phê duyệt danh mục và
kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu,
gói thầu mua thức
 ăn cho tôm càng
xanh 
KH&CN thuộc đề
tài, dự án 
 
2019  391.917.000 đ  Đã có QĐ phê duyệt 
Quyết định phê duyệt kinh phí dự án ủy quyền
địa phương quản lý thuộc chương trình hỗ trợ
ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy
phát triển KT-XH nông thôn miền núi, vùng dân
tộc thiểu số  giai đoạn 2016-2025
 phê duyệt kinh phí dự án 
ủy quyền
địa phương quản lý 
 KH&CN chương trình
chuyển giao công
nghệ 
2019-2025   1.830.000.000 đ Đã có QĐ phê duyệt 
Quyết định giao dự toán chi ngân sách 2019
đơn vị "Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN" 
bổ sungđợt 2 2018
giao dự toán
chi ngân sách 2019 
KH&CN    2019   217.464.000 đ Đã có QĐ phê duyệt  
 4  Quyết định điều chỉnh dự toán thu chi
ngân sách năm 2019
điều chỉnh dự toán thu chi 
ngân sách năm 2019 
KH&CN     2019 Xem chi tiết phu lục  Đã có QĐ phê duyệt 
 5  Quyết định v/v phê duyệt đặt hàng cung cấp dịch
vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học công
nghệ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
phê duyệt đặt hàng cung cấp
 dịch v
ụ sự nghiệp công 
 KH&CN   2019  1.183.000.000 đ  Đã có QĐ phê duyệt 
 6 QĐ v/v phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện tinh
giảm biên chế của các cơ quan, đơn vị bổ sung đợt 2
năm 2018 
phê duyệt danh sách và
 kinh phí thực hiện tinh
giảm biên chế của các
 cơ quan, đơn vị 
      12.538.787.649 đ Đã có QĐ phê duyệt  
QĐ v/v duyệt kinh phí chi trả chế độ chính sách theo 
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của 
chính phủ bổ sung đợt 2 năm 2018 
duyệt kinh phí chi trả chế
độ chính sách theo 
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
 
       12.224.345.000đ Đã có QĐ phê duyệt  
QĐ phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu gói thầu: Nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3,4 Đơn vị Sở KH&CN
Phê duyệt danh mục và
kế hoạch lựa chọn nhà
thầu, gói thầu 
 KH&CN CNTT  2019  408.446.000đ   Đã có QĐ phê duyệt
 QĐ phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu gói thầu: Mua sắm phần mềm Cổng hệ sinh thái
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La
Phê duyệt danh mục và
kế hoạch lựa chọn nhà
thầu, gói thầu  
 KH&CN CNTT  2019   441.032.000đ Đã có QĐ phê duyệt 
10  QĐ phê duyệt  tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm,
đề cương chi tiết, thời gian thực hiện và dự toán kinh phí đề tài,
dự án khoa học sử dụng ngân sách nhà nước bổ sung thực hiện
 từ năm 2019
Phê duyệt tổ chức chủ trì
cá nhân chủ nhiệm
và dự toán kinh phí đề tài..
 KH&CN Đề tài 2019  4.859.545.000đ   Đã có QĐ phê duyệt
11   QĐ phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện
nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng năm 2019
Phê duyệt thuyết minh và
dự toán kinh phí  
 KH&CN NV thường xuyên  2019  1.000.000.000đ Đã có QĐ phê duyệt 
12   QĐ bổ sung dự toán kinh phí cho các đơn vị dự toán
ngành Khoa học và Công nghệ năm 2019
Bổ sung dự toán kinh p
  
 KH&CN
2019  442.000.000đ Đã có QĐ phê duyệt 
13 QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: 
Mua sắm phần mềm Cổng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh Sơn La
Xem chi tiết
Phê duyệt kết quả lựa chọn
nhà thầu, gói thầu
KH&CN CNTT 2019 293.000.000đ Đã có QĐ phê duyệt 
14 QĐ về việc phê duyệt kết chỉ định thầu gói thầu: Thu thập
thông tin chuẩn hóa cơ sở dữ liệu - Mua sắm phần mềm
Cổng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La
Xem chi tiết
Phê duyệt kết quả chỉ định
thầu gói thầu
KH&CN CNTT 2019 68.274.000đ Đã có QĐ phê duyệt 
15 QĐ về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Nhập liệu
Mua sắm phần mềm Cổng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh Sơn La
Xem chi tiết
Phê duyệt kết quả chỉ định
thầu gói thầu
KH&CN CNTT 2019 60.000.000đ Đã có QĐ phê duyệt 

 

 
===============================================================================================================

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG 2018

STT

Tên dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công

Mục tiêu

Lĩnh vực

Loại dự án

Thời gian thực hiện

Kinh phí

Tình trạng

1

- Gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.

Xem chi tiết

Tư vấn thẩm tra hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

Xây dựng

Sửa chữa nhỏ

15 ngày

4.500.000

Đã thực hiện xong

2

Dự án đầu tư xây dựng Sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ.

Xem chi tiết

Sữa chữa, chỉnh trang trụ sở làm việc

Xây dựng

Sửa chữa nhỏ

198.062.000

Đang thực hiện

3

- Gói thầu:Thi công sửa chữa, cải tạo trụ sở cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.

Xem chi tiết

Thi công sửa chữa, cải tạo trụ sở cơ quan

Xây dựng

Công trình công cộng sửa chữa nhỏ

90 ngày

181.144.000

Đang thực hiện

4

- Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.

Xem chi tiết

giám sát thi công xây dựng công trình

Xây dựng

Sửa chữa nhỏ

theo tiến độ thi công

5.447.000

Đang thực hiện

5

Sửa chữa xe ô tô

Xem chi tiết

Sửa chữa xe ô tô

hợp đồng trọn gói

30 ngày

135.165.000

Đã thực hiện xong

6

Tờ trình phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư thực hiện đề tài: Trồng thử nghiệm một số giống táo (Ziziphus mauritaniaLamk) mới có năng suất cao, chất lượng tốt tại Sơn La.

Xem chi tiết

Phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư thực hiện đề tài

KH&CN

Chào hàng cạnh tranh,
đấu thầu rộng rãi

7/2017-12/2019

272.660.000

Đang triển khai

7

Tờ trình Phê duyệt Danh mục và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc đề tài “Nghiên cứu ứng dụng chế biến lõi ngô, bã mía và vỏ chanh leo làm thức ăn cho bò sữa tại Sơn La”

Xem chi tiết

Phê duyệt Danh mục và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu

KH&CN

Chào hàng cạnh tranh,
đấu thầu rộng rãi

2017-2019

467.625.000

Đang triển khai

8

Tờ trình phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư thực hiện nhiệm vụ: xây dựng 02 mô hình ghép cải tạo vườn nhãn bằng giống nhãn chín muộn PH M99-1.1 tại xã Sập Xa, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La và Xây dựng mô hình bảo tồn , lưu giữ nguồn gen một số loài cây dược liệu tại Sơn La của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Sơn La.

Xem chi tiết

Phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư thực hiện nhiệm vụ

KH&CN

Chào hàng cạnh tranh,
đấu thầu rộng rãi

1/2018-12/2018

483.294.000

Đã được UBND tỉnh phê duyệt đơn vị
Đang triển khai
thực hiện nhiệm vụ

9

Tờ trình về việc phê duyệt Danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Xây dựng mô hình Hợp tác xã trồng và sơ chế một số loại cây dược liệu có giá trị kinh tế tại tỉnh Sơn La theo hướng phát triển bền vững" của Công ty cổ phần dược liệu Vân Hồ

Xem chi tiết

Phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư thực hiện nhiệm vụ KH&CN
Chào hàng cạnh tranh,
đấu thầu rộng rãi
90 ngày 312.900.000 Đang triển khai

10

Quyết định Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Cổng thông tin khởi nghiệp hỗ trợ đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La

Xem chi tiết

Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Cổng thông tin khởi nghiệp hỗ trợ đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La KH&CN năm 2018 441.032.000 Đang triển khai

11

Kết quả chuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì các dự án xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh năm 2018

Xem chi tiết

Phê duyệt các dự án xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh tuyển chọn năm 2018 KH&CN năm 2018
- 2020
5.228.454.000 Đang triển khai

12

Thông tin về nhiệm vụ Kh&CN đang triển khai năm 2018

Xem chi tiết

Nhiệm vụ KH&CN triển khai năm 2018 KH&CN Triển khai trong năm 2018 Đang triển khai

13

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu

Xem chi tiết

Nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu KH&CN Nghiệm thu trong năm 2017-2018
Đã nghiệm thu

14

Công khai số liệu quyết toán ngân sách 2017 của sở KH&CN tỉnh Sơn La

Xem chi tiết

quyết định công khai quyết toán ngân sách 2017 KH&CN 2017 Đã công khai


15

Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu sửa chữa xe 26B-0427 của Sở KH&CN Quyết định số 71a/QĐ-KHCN sửa chữa ô tô hợp đồng trọn gói 2018 135.000.000 đồng Đã triển khai


16

Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước 2017 của Trung tâm Thông tin Thống kê KH&CN
Quyết định số
42/QĐ-TTKHCN
Thông tin KH&CN 2017 Đã công khai


17

Báo cáo tình hình kinh phí, tài sản, các dự án đầu tư của Ngành khoa học và Công nghệ thực hiện sắp xếp theo kế hoạch số 76/KH-TU, kế hoạch số 77/KH-TU
Báo cáo số
251/BC/KHCN
KH&CN
Đã công khai


18

Báo cáo v/v thực hiện sắp xếp tài sản, tài chính cơ quan đơn vị thực hiện theo Nghị Quyết số 18,19-NT/TW
Báo cáo số
265/BC/KHCN
KH&CN
Đã công khai

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 239
  • Trong tuần: 11,422
  • Tất cả: 1,116,204
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 08/GP-TTĐT ngày 01/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang