Lượt xem: 954

Sở KH&CN Sơn La xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Ngày 18/7/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Sơn La đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 624/KH-KHCN thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP
Ngày 18/7/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Sơn La đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 624/KH-KHCN thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Kế luận số 10- KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng.
Nội dung kế hoạch bao gồm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; Hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; Kiểm soát tài sản, thu nhập; Tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng; Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội.
Quá trình triển khai thực hiện, Sở KH&CN giao Thanh tra Sở tham mưu, tổ chức thực hiện tham gia ý kiến Ban hành mới thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, làm đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của Sở KH&CN. Các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm của đơn vị trên tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Toàn văn kế hoạch 624/KH-KHCN
ánh Nguyệt
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 605
  • Trong tuần: 4,598
  • Tất cả: 579,040
Đăng nhập
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn