Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022
Lượt xem: 794

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh Sơn La về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, ngày 14/1/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 80/KH-SKHCN về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí, hành động trong công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và người lao động trên địa bàn nhận thức đúng và chấp hành thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, công chính, liêm minh, có năng lực, chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, Giám đốc Sở yêu cầu khối Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng gắn với tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn  định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Toàn văn Kế hoạch số 80/KH-SKHCN

                                                                                                                                             Lê Luyến

Tin khác
1 2 3 4 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang