Lượt xem: 94

Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La

          Với mục đích đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 26/7/2022, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về triển khai Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

          Xác định công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam là nhiệm vụ đặc biệt, vừa cơ bản, lâu dài, vừa mang tính thường xuyên, cấp bách của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể; có ý nghĩa quan trọng đối với chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của đất nước, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đề ra. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung tuyên truyền phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền và phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; tăng cường hiệu quả, sức thuyết phục và phạm vi lan tỏa, nhất là trên không gian mạng. Nội dung tuyên truyền gồm: Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan đến biển, đảo Việt Nam; đặc biệt là những nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển của Việt Nam. Thông tin những kết quả tích cực trong hợp tác song phương giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương của Việt Nam với các tổ chức, Quốc gia có liên quan trong khu vực Biển Đông; việc tham gia thực hiện các cơ chế đa phương về quốc phòng - an ninh phù hợp với tư duy mới bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia trên biển. Tuyên truyền những kết quả hoạt động nổi bật của Hải quân nhân dân Việt Nam, của lực lượng kiểm ngư, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biển, đảo. Tuyên truyền về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với việc xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung và với quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 nói riêng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề về Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông làm tổn hại đến khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam; định hướng dư luận trước các vấn đề quan trọng, nhạy cảm liên quan đến biển, đảo.

Toàn văn Kế hoạch

Bích Đào

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 79
  • Trong tuần: 12,388
  • Tất cả: 1,113,866
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 08/GP-TTĐT ngày 01/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang