Lượt xem: 21

Kế hoạch Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2021

Ngày 23 tháng 6 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 809/KH-SKHCN Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2021, với những nội dung sau:

1. Nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị nội dung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh thực hiện dân chủ; tập trung tuyên truyền đến nhân dân về những nội dung dân biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện; đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia thực hiện theo quy định.

Tuyên truyền, phổ biến kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy Nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện các quy định, văn bản của Đảng và Nhà nước gắn với thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ của cơ quan.

2. Nội dung “Công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách”

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng chuyên môn, đơn vị tổ chức triển khai và thực hiện các quy định của Luật Tiếp cận thông tin.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác công khai, minh bạch và thực hiện tốt các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu tham nhũng, gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân; công tác công khai minh bạch theo đúng hướng dẫn của cấp trên và đảm bảo theo quy chế đề ra.

Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch TTHC và các khoản thu phí, lệ phí, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân và người dân giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; thường xuyên thống kê, rà soát, sửa đổi bổ sung đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật; công tác niêm yết công khai quy trình tiếp nhận, hồ sơ thủ tục và lệ phí về TTHC được đầy đủ, rõ ràng để tổ chức và công dân biết và thực hiện. Minh bạch thông tin, kế hoạch hoạt động của Sở với người dân thông qua Trang thông tin điện tử của Sở.

3. Nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân”

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết có hiệu quả những vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của người dân; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và ý thức, nhận thức của người dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cử cán bộ trong Ban thanh tra nhân dân của Sở Khoa học và Công nghệ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Triển khai thực hiện tốt Quy định số 12-Qđi/TU ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân.

4. Nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức biết thực hiện và người dân giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị. Tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện các giải pháp kiểm soát tham nhũng trong khu vực công.

Tiếp tục thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đảm bảo công khai, minh bạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Nội dung “Thủ tục hành chính công”

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách TTHC. Thường xuyên rà soát TTHC thuộc phạm vi quản lý, kiến nghị cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết lên trên Trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết tại trụ sở cơ quan và Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; tăng số lượng, chất lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4.

Thực hiện công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

6. Nội dung “Cung ứng dịch vụ công”

Tham gia khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của ngành KH&CN, nhằm góp phần cải thiện chất lượng giải quyết công việc của ngành đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Duy trì việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tiếp tục nâng cấp và đưa một số dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4 trong. Tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC, tăng tỉ lệ giải quyết trực tuyến các hồ sơ TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện các TTHC với Sở.

7. Nội dung “Quản trị môi trường”

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành về môi trường trong việc kiểm tra công nghệ xử lý, công nghệ sản xuất có tác động đến môi trường (khi được yêu cầu). Khuyến khích các đề tài, dự án, nghiên cứu sử dụng nguồn ngân sách khoa học công nghệ phục vụ mục đích nâng cao chất lượng và bảo vệ môi trường sống.

8. Nội dung “Quản trị điện tử”

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân biết và sử dụng Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở trong việc khai thác, tìm hiểu những chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chỉ đạo và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân bảo đảm sát, đúng với thời gian nhanh nhất.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2021 và Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2021 của Sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

Kế hoạch số 809/KH-SKHCN

 

Lê Luyến

Tin khác
1 2 3 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 600
  • Trong tuần: 4,593
  • Tất cả: 579,035
Đăng nhập
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn