Nghị định của bộ chính trị về phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 267-BC/TU
Ngày ban hành 30/01/2023
Ngày hiệu lực 30/01/2023
Trích yếu nội dung Nghị định của bộ chính trị về phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản Trung ương
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu đính kèm nq-36.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang