Tổng số: 38
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
160/2021/QH14 08/04/2021 Thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Lượt xem: 36
Tải về 1
05-NQ/TU 21/01/2021 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 175
Tải về 23
02/NQ-CP 01/01/2021 Nghi Quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Lượt xem: 47
Tải về 0
143/2020/NQ-HĐND 30/10/2020 Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án" "Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 118
Tải về 7
142/2020/NQ-HĐND 30/10/2020 Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến; mức chi Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học và copong nghệ và kỹ thuậy trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 146
Tải về 16
134/NQ-CP 25/09/2020 Nghị quyết Banh hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Lượt xem: 4
Tải về 0
Nghị quyết số 103/2020/QH14 09/08/2020 Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu
Lượt xem: 116
Tải về 0
Nghị quyết số 116/2020/QH14 19/06/2020 Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Lượt xem: 84
Tải về 1
Nghị quyết số 120/2020/QH14 19/06/2020 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 121
Tải về 5
Nghị quyết số 121/2020/QH14 19/06/2020 Về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
Lượt xem: 88
Tải về 2
1234
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Hội nông dân tỉnh Sơn La
Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
HĐND tỉnh Sơn La
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang