Các cuộc điều tra thống kê KHCN

1.Các chương trình điều tra thống kê về KH&CN trong Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc giaSố TT Tên cuộc điều tra Mục đích điều tra Đối tượng, đơn vị điều tra Loại điều tra Nội dung điều tra Thời kỳ, thời điểm điều tra Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
08: Điều tra về khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường
42 Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ Thu thập thông tin về nguồn nhân lực, hạ tầng cơ sở, tài chính, thông tin và các tiềm lực khoa học công nghệ khác phục vụ phân tích thông tin quy hoạch và xây dựng chiến lược, chính sách, phục vụ quản lý điều hành hoạt động khoa học công nghệ. Các tổ chức khoa học và công nghệ (gồm các tổ chức nghiên cứu và phát triển, cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ. Điều tra toàn bộ Tiềm lực khoa học và công nghệ bao gồm:
- Hạ tầng cơ sở; Thông tin; Vật lực; Tài chính; Tiềm lực khác;
Thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1401.
- Nhân lực;
Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1402.
Chu kỳ 5 năm, ngày 01 tháng 9 (tiến hành vào các năm có số tận cùng là 4 và 9). Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
43 Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách chiến lược khoa học và công nghệ. - Các tổ chức khoa học và công nghệ: Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển, công nghệ; Cơ sở giáo dục đại học bao gồm (Đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng); Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ.
- Các cơ quan hành chính và quản lý nhà nước về KH&CN, các đơn vị sự nghiệp khác có hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
- Các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và các Hội nghề nghiệp khác.
- Các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Điều tra toàn bộ kết hợp điều tra chọn mẫu - Nhóm thông tin về đơn vị cơ sở;
- Nhóm thông tin về nhân lực nghiên cứu và phát triển;
Thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1403, 1404.
- Nhóm thông tin về chi phí cho nghiên cứu và phát triển;
Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1407.
Chu kỳ 2 năm, ngày 01 tháng 7 (tiến hành vào các năm có số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8). Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)


ĐIỀU TRA NGHIêN CỨU KHOA HỌC Và PHáT TRIỂN CôNG NGHỆ NĂM 2016
Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 1277/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
a) Phiếu 01/NCPT-VNC/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Viện nghiên cứu (áp dụng cho Viện/Trung tâm NC&PT của Nhà nước, ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài);
b) Phiếu số 02/NCPT-ĐH/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Cơ sở giáo dục đại học (áp dụng cho đại học, trường đại học, cao đẳng, học viện);
c) Phiếu số 03/NCPT-DV/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các tổ chức dịch vụ KH&CN (Thông tin, thư viện; bảo tàng KH&CN; dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN; điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên; thống kê, điều tra xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tư vấn về KH&CN; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ;…);
d) Phiếu số 04/NCPT-HCSN/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các cơ quan hành chính có hoạt động NC&PT (các Tổng cục, Cục, Sở KH&CN…), các đơn vị sự nghiệp khác (công lập và ngoài công lập) có hoạt động NC&PT (các bệnh viện, các đơn vị sự nghiệp của bộ ngành, địa phương);

ĐIỀU TRA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC Và CôNG NGHỆ NĂM 2016

Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 1276/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.


----------------------------------------------------

ĐIỀU TRA TIỀM LỰC KH&CN CỦA CáC TỔ CHỨC KH&CN NĂM 2014

Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2014 được thực hiện theo Quyết định số 2137/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ


ĐIỀU TRA NGHIêN CỨU Và PHáT TRIỂN NĂM 2014

Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2014 được thực hiện theo Quyết định số 2136/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

ĐIỀU TRA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC Và CôNG NGHỆ NĂM 2013

ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CôNG CHúNG VỀ KHOA HỌC Và CôNG NGHỆ NĂM 2013


Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2013 được thực hiện theo Quyết định số 2453/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

ĐIỀU TRA THỬ NGHIỆM TIỀM LỰC KHOA HỌC Và CôNG NGHỆ
ĐIỀU TRA NGHIêN CỨU Và PHáT TRIỂN NĂM 2012
Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2012 được thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang