Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) Sở KH&CN năm 2021
Lượt xem: 502

Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về trách nhiệm đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở. Ngày 01/02/2021, Sở KH&CN ban hành kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính để nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2021, với các nhiệm vụ cụ thể như:

Tăng cường phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2021.

Công tác thông tin tuyên truyền về nâng cao Chỉ số PAPI cần được triển khai kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, phong phú về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả; kịp thời đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

Tuyên truyền nâng cao Chỉ số PAPI phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình tổng thể CCHC Nhà nước trong giai đoạn mới của Chính phủ và Kế hoạch CCHC của tỉnh. Tuyên truyền CCHC để nâng cao Chỉ số PAPI gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Nội dung tuyên truyền bao gồm:

1. Tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác CCHC, cải thiện Chỉ số PAPI đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh; các văn bản chỉ đạo điều hành nhằm duy trì và nâng cao các chỉ số; nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

2. Tuyên truyền, phổ biến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành hiểu đầy đủ và thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị.

4. Tăng cường phổ biến đến người dân được biết, khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử của Sở; nâng cao chất lượng, đổi mới giao diện Trang thông tin điện tử của Sở theo hướng thân thiện, dễ tiếp cận; nâng cao chất lượng cung cấp thông tin để tăng số lượng, tỷ lệ người dân khai thác thông tin hành chính sử dụng Trang thông tin điện tử của Sở. Tăng cường tuyên truyền và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

5. Tuyên truyền công tác triển khai Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện Nghị quyết 17-NQ/CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

6. Tuyên truyền các cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ hỗ trợ, thu hút đầu tư; công khai quy hoạch ngành, lĩnh vực... trên Trang thông tin điện tử của Sở nhằm tăng tính minh bạch, tiếp cận thông tin cho người dân, doanh nghiệp.

7. Tuyên truyền các nội dung về xây dựng chính quyền, CCHC, phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hàng năm của Sở trên Trang thông tin điện tử của Sở.

8. Tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, cụ thể: Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các TTHC đã được đơn giản hóa, mới ban hành; thông tin kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC; công khai kết quả giải quyết TTHC, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC nhằm khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí.

9. Kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC của Sở... để nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC với cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến, giải pháp trong công tác CCHC; phê phán những hiện tượng tiêu cực trì trệ, có hành vi gây khó khăn, phiền hà.

Các nội dung về cải cách hành chính được tổ chực hiện thông qua các Hội nghị giao ban, Hội nghị tuyên truyền phổ biến văn bản chỉ đạo, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở và các ấn phẩm khoa học và công nghệ của ngành

Kế hoạch 171/KH-SKHCN

                                                              Ánh Nguyệt

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang