Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
Lượt xem: 715

Công tác CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của cấp ủy, chính quyền. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Ngày 15/01/2021, Sở KH&CN ban hành kế hoạch số 78/KH-SKHCN về  Cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021, nhằm

triển khai có hiệu quả các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Đề án về CCHC của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch CCHC tỉnh Sơn La năm 2021; nâng cao hiệu quả CCHC năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ. Tiếp tục xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch; nâng cao chất lượng điều hành của Sở Khoa học và Công nghệ; nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước phát triển chính quyền điện tử, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở, trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và trách nhiệm của công chức, viên chức trong triển khai thực hiện nội dung kế hoạch CCHC năm 2021 đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng công việc.

Nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh CCHC; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch. Triển khai tự đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ; ứng dụng CNTT; tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021 của Sở theo quy định. Duy trì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC tới các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trọng tâm là kiểm tra công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tình hình giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đảm bảo 100% các hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đều giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ nào quá hạn. Thực hiện kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra công vụ ít nhất 30% các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc cho đội ngũ công chức tham mưu, thực hiện nhiệm vụ CCHC và công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Rà soát, tham mưu bãi bỏ, sửa đổi, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo đúng quy định. Đảm bảo 100% các văn bản quy phạm pháp luật ban hành đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản….

Tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện (nếu có) các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong thực hiện TTHC. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Sở với Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Bưu điện tỉnh trong việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC. Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC; chuyên môn của công chức được giao tiếp nhận và tham mưu xử lý các hồ sơ TTHC. Kiên quyết xử lý cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà, nhũng nhiễu trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC…

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Sở Khoa học và Công nghệ, của các đơn vị trực thuộc Sở theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu, triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của đơn vị trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của các phòng, ban, đơn vị trên môi trường số, tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ….

Tăng cường đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, quy trình việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Công khai, minh bạch đúng quy định trong bổ nhiệm, điều động, sắp xếp, bố trí việc làm theo phân cấp….

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí nhà nước để phát triển các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khoa học, công nghệ; hỗ trợ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học vào phát triển sản xuất…

Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số, chứng thư số, hòm thư công vụ, hệ thống mạng LAN, trang thông tin điện tử của Sở… Góp phần thực hiện thành công kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh Sơn La.

Kế hoạch số 78/KH-SKHCN

 

                                                                                        Ánh Nguyệt

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang