Kế hoạch cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Lượt xem: 892

      Công tác Cải cách hành chính (CCHC) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của cấp ủy, chính quyền. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch số 33/KH-SKHCN về cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022. Nhằm tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của UBND tỉnh, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ.

          Nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

          Triển khai đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ; ứng dụng công nghệ thông tin; tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Sở theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính tới các phòng, đơn vị thuộc Sở. Duy trì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên trang thông tin của Sở. Thực hiện kiểm tra trực tiếp về công tác  cải cách hành chính trên 30% các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; đẩy mạnh kiểm tra đột xuất, tập trung kiểm tra các phòng, đơn vị có nhiều thủ tục hành chính giao dịch với người dân và doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc cho đội ngũ công chức tham mưu, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và công chức trực tiếp làm việc tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ.

          100% văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được cụ thể hóa hoặc triển khai kịp thời; 100% văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành được rà soát, sửa đổi, bổ sung, phù hợp với quy định của Trung ương, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 100% văn bản quy phạm pháp luật phát hiện sai phạm qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý; 100% văn bản quy phạm pháp luật được xử lý hoặc kiến nghị xử lý sau rà soát. 100% văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Sở.

          Cắt giảm ít nhất 25% thời gian giải quyết so với quy định; phấn đấu trên 75% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Sở được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. 75% trở lên thủ tục hành chính  có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 25% trở lên. Trên 99% tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính  của Sở tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn và trước hạn; 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được xử lý đúng quy định. Trên 70% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính  trước đó, mà Sở đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được kết nối, chia sẻ. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 85%. Tổ chức triển khai quy trình số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đạt tỷ lệ tối thiểu 50%.

         100% các phòng, đơn vị thuộc Sở hoàn thành việc bố trí sắp xếp kiện toàn số lượng cấp phó của các phòng, đơn vị bảo đảm theo đúng quy định của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%.

          100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức. Tỷ lệ cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% (trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 10%). Tỷ lệ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% (trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 10%).

          Trên 80% các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách được xử lý kịp thời (nếu có). Giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 đạt từ 90% trở lên, 80% số cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý, thực hiện nghiêm việc công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin ngân sách theo các hình thức quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

          100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 40%. 100% văn bản được trao đổi qua môi trường mạng dưới dạng văn bản điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật.

 

Toàn văn Kế hoạch số 33/KH-SKHCN

 

                                                                                                                                                                                                            Lê Luyến

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang