Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 1003

Nhằm thu thập thông tin, đánh giá khoa học, khách quan, toàn diện việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2021. Thông qua điều tra xã hội học để đánh giá tác động của cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp. UBND tỉnh Sơn La đã ra Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

a) Cấp sở

- Tập thể lãnh đạo sở; lãnh đạo và công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành.

b) Cấp huyện

- Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; lãnh đạo và công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc UBND các huyện, thành phố.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, công chức chuyên môn thuộc UBND các xã, phường, thị trấn.

2. Phạm vi và số lượng điều tra

a) Đối với cấp sở: điều tra khảo sát 520 người.

- Khảo sát tại các sở: 20 sở x 20 người = 400 người.

+ Tập thể lãnh đạo sở: 02 người;

+ Lãnh đạo các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc sở: 05 người.

+ Công chức, viên chức các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc sở: 13 người.

- Khảo sát ý kiến của lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo phòng chuyên môn của UBND huyện về công tác cải cách hành chính của các sở, ban ngành (mỗi huyện 8 người, trong đó 3 lãnh đạo huyện, 7 lãnh đạo phòng chuyên môn của UBND huyện): 12 huyện x 10 người= 120 người.

b) Đối với cấp huyện: điều tra khảo sát 896 người

- Khảo sát tại các huyện: 12 huyện, thành phố x 58 người = 696 người

+ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố: 60 người (12 huyện, thành phố x 5 đại biểu/1 huyện, thành phố).

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố: 03 người.

+ Lãnh đạo các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện: 10 người.

+ Công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc UBND các huyện, thành phố: 10 người.

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, công chức chuyên môn thuộc UBND các xã, phường, thị trấn: 360 người.

Mỗi huyện, thành phố chọn 06 xã, phường, thị trấn; mỗi xã, phường, thị trấn điều tra 05 người (đại diện Đảng ủy, đại diện HĐND, đại diện UBND cấp xã, công chức chuyên môn).

- Khảo sát ý kiến của lãnh đạo các sở, ban, ngành về công tác cải cách hành chính của các huyện, thành phố (mỗi sở 10 người, trong đó 4 lãnh đạo sở, 6 lãnh đạo phòng chuyên môn của sở): 20 sở x 10 người = 200 người.

c) Tổng số mẫu điều tra chung: 1.416 phiếu, tương ứng 1.416 người được điều tra.

3. Nội dung điều tra

- Đánh giá sự năng động, quyết tâm của lãnh đạo trong công tác cải cách hành chính.

- Tác động của cải cách hành chính đến chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật do tỉnh, huyện ban hành; tổ chức bộ máy hành chính; quản lý, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; quản lý tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

4. Thời gian thực hiện

- Tháng 8/2021: Ký kết Hợp đồng triển khai Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2021 giữa Sở Nội vụ với Bưu điện tỉnh Sơn La. Lập danh sách đối tượng điều tra xã hội học; lập danh sách điều tra viên, cộng tác viên; xây dựng và in các Mẫu phiếu điều tra; tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ điều tra viên, cộng tác viên.

- Tháng 9/2021: Tổ chức tiến hành điều tra, khảo sát ở các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Tháng 10, 11/2021: Giám sát, phúc tra việc điều tra xã hội học. Ký kết Hợp đồng triển khai Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2021 giữa Sở Nội vụ với đơn vị về nhập dữ liệu từ phiếu điều tra lên phần mềm; làm sạch phiếu điều tra; tiến hành nhập dữ liệu từ phiếu điều tra lên phần mềm; thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu, các thông tin được đánh giá trong phiếu khảo sát. Giám sát việc nhập dữ liệu, tổng hợp phân tích dữ liệu điều tra xã hội học.

- Tháng 12/2021: Tích hợp kết quả điều tra xã hội học trên phần mềm để xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị.

Kết quả điều tra xã hội học sẽ là căn cứ cùng với việc tự đánh giá chấm điểm, kết quả đo lường Chỉ số SIPAS để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo quy định.

Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 

Bích Đào 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang