Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2021
Lượt xem: 761

         Quý I/2021, với quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), tập thể lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác CCHC của ngành: Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác CCHC của năm 2021 là cơ sở để quản lý, chỉ đạo công tác cải cách hành chính trong phạm vi toàn ngành; Các nội dung kế hoạch công tác CCHC của Sở cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tế nhiệm vụ được giao, bám sát nội dung kế hoạch CCHC của tỉnh; Các mục tiêu cụ thể, rõ ràng có phân công nhiệm vụ và thời gian thực hiện để theo dõi, đôn đốc tiến độ.

           Duy trì tốt việc niêm yết công khai danh mục và trình tự thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Thường xuyên rà soát, cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền từ Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 13/13 hồ sơ TTHC kịp thời, đúng thời hạn theo quy định. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL và văn bản chỉ đạo của cấp trên về hoạt động CCHC, kiểm soát TTHC cho cán bộ công chức, viên chức thông qua nhiều hình thức. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức được biết và thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo đã ban hành. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số, chứng thư số, mail công vụ… hiệu quả trong hoạt động quản lý. Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài sản, tài chính và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Tuy nhiên, tính chủ động trong việc rà soát, cập nhật thủ tục hành chính từ Bộ Khoa học và Công nghệ và phối hợp với Văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của một số phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chưa cao. Công tác tuyên truyền về CCHC chưa có nhiều đổi mới và chưa thu hút.

          Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính cần thực hiện các nội dung sau:

          1. Đối với nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh

          - Nghiên cứu, tham mưu các nội dung về cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới thông tin KHCN trên địa bàn tỉnh.

          - Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ đối với 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN).

          2. Công tác CCHC của Sở

          - Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quán triệt phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC năm 2021.

          - Triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021.

          - Rà soát, phối hợp tham mưu xử lý các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng luật đã ban hành theo kế hoạch.

          - Kịp thời cập nhật, trình ban hành bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết từ Bộ Khoa học và Công nghệ (nếu có).

          - Tiếp tục tham mưu kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ toàn ngành gắn với thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021. Thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức có chất lượng theo giai đoạn.

          - Đôn đốc chỉ đạo thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

          - Thực hiện nghiêm túc chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng trong việc điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.  

          - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và mail công vụ trong hoạt động của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc.

           - Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn La, bưu điện tỉnh trong tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở.

          - Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh năm 2021 bám sát nội dung Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021.

Bích Đào 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang