Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 749

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị có phẩm chất, năng lực và uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ngày 24/3/2021, Sở KH&CN tỉnh ban hành kế hoạch số 362/KH-SKHCN về triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu đến năm 2025 sẽ kịp thời cập nhật các TTHC do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung để tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố kịp thời theo quy định; Phấn đấu giải quyết đúng hạn và trước hạn 100% tỷ lệ hồ sơ TTHC thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ; Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nghiệm, năng động. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài làm việc tại đơn vị; Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nghiệm, năng động. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài làm việc tại đơn vị; Tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; Tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐCP ngày 07/10/2020 của Chính phủ…

Cùng với đó, các nhiệm vụ đặt ra đối với Sở KH&CN đó là: Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC theo quy định Chính phủ; quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng, các kết luận, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC theo Đề án giao cho Sở Khoa học và Công nghệ; Thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành; Triển khai thực hiện tốt các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi văn bản trên môi trường mạng; số hóa kết quả TTHC để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí; Nghiên cứu, triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ KH&CN, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan trên môi trường số, tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức phù hợp với cơ cấu và vị trí việc làm. Triển khai thực hiện các quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Chính phủ… Đẩy mạnh cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Đối với các giải pháp thực hiện: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm. Thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về CCHC nhằm nâng cao nhận thức về các nhiệm vụ trong triển khai công tác CCHC của Sở; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC gắn với nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của đơn vị, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính; Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác CCHC; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức cơ quan.

Chi tiết Kế hoạch 362/KH-SKHCN

                                                                          Ánh Nguyệt

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang