Sơn La tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT Index) tỉnh Sơn La năm 2021
Lượt xem: 802

Ngày 20/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3033/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT Index) tỉnh Sơn La năm 2021. Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) năm 2020; Trong đó tỉnh Sơn La đạt 0,3423 điểm (tăng 0,0025 điểm so với năm 2019 là 0,3396), xếp thứ 48/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 8/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Để phát huy các kết quả đạt được, đồng thời, khắc phục những hạn chế trong năm 2020, tiếp tục duy trì và cải thiện Chỉ số ICT Index tỉnh Sơn La năm 2021.

Theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố với các nội dung sau:

Nghiêm túc quán triệt tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của quan nhà nước, phát triển chính quyền số tỉnh Sơn La năm 2021, Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ đ iều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc ứng dụng phát triển công nghệ thông tin tại quan, đơn vị, gắn việc ứng dụng công nghệ thông tin với đẩy mạnh cải cách hành chính trên sở áp dụng thống nhất hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin bản đồng bộ trong toàn tỉnh; tăng cường sử dụng thông tin, tài liệu đ iện tử, hội nghị trực tuyến...

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo 100% máy tính trong các sở, ban, ngành, văn phòng các quan trực thuộc UBND huyện được kết nối với mạng chuyên dùng cấp II của Tỉnh. 100% UBND cấp tỉnh cấp huyện; 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh các đơn vị trực thuộc: 100% các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện triển khai đầy đủ các ứng dụng bản: (1) Quản văn bản; (2) Mt cửa điện t. (3) Ch s, (4) Qun Ngân sách, Tài chính - kế toán, Tài sn c định; (5) Thi đua khen thưởng; (6) T chc cán b.

Thường xuyên sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, sử dụng chữ ký số chuyên dùng đáp ứng nhu cầu 100% văn bản (trừ văn bản độ mật) được dự thảo, xử lý, phát hành, gửi nhận hoàn toàn dưới dạng điện tử; 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp thư điện tử công vụ và sử dụng thư điện tử công vụ (không xử dụng hòm thư nước ngoài) để gửi, nhận, trao đổi, xử lý thông tin, văn bản trong thực thi công vụ; Tăng cường cài đặt, ứng dụng phần mềm mở nguồn (hệ điều hành mát trạm nguồn mở, phần mềm văn phòng nguồn mở).

Thường xuyên soát, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện, công khai thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử, dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công Hệ thống thông tin một cửa đ iện tử của tỉnh.

 Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng công nghệ thông tin kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; xây dựng các nền tảng, kênh tương tác trực tuyến giữa quan nhà nước người dân, doanh nghiệp để quảng thông tin, tăng cường sự tham gia, góp ý của người dân trong các hoạt động quản lý, quá trình ra quyết đ ịnh của các quan nhà nước.

Tập trung, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đối số quốc gia Nghị quyết chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, đ ịnh hướng đến năm 2030.

Văn phòng UBND tỉnh: Đảm bảo hoạt động thường xuyên Công thông tin điện tử của tỉnh, kịp thời cập nhập, cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan  để kịp thời trả lời và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Sở Tài chính: Triển khai đồng b các ng dng Qun ngân sách, Tài chính - Kế toán, tài sn công. Công khai ngân sách, Tài chính, Tài sn công. Tham mưu bố trí kinh phí để b sung, nâng cp h tng công ngh thông tin đáp ng yêu cu ng dng công ngh thông tin chuyển đổi số.

S Giáo dục Đào tạo: Tăng cường ch đạo, xây dng các giải pháp để nâng cao t l c trường hc ging dy tin hc; t l người ln biết đọc, biết viết; t l tr em đến trường trong độ tuổi đi học.

 S Thông tin Truyn thông: Ch đạo các doanh nghip Vin thông triển khai mở rộng, nâng cấp hạ tầng viễn thông, đẩy nhanh tiến trình phấn đấu mỗi gia đình đường truyền Internet tốc độ cao, mỗi người dân điện thoại thông minh để tiếp cận dịch vụ số mọi lúc, mọi nơi.

Ch đạo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyn, ph biến v mc tiêu, nhim v, gii pháp để đẩy mnh ng dng Công ngh thông tin trong tt c các nh vực trên các phương tiện thông tin đại chúng h thống thông tin sở.

Chi tiết Công văn số 3033/UBND-KGVX

                                                                                       Lê Luyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang