Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 818

          Thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng  Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai  đoạn 2022-2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình 897), ngày 23/11/2023 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

          I. Mục đích

          Tuyên truyền, phổ biến về những nội dung quan trọng tại Quyết định số  897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể hóa các nhiệm  vụ, giải pháp, đồng thời xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và cơ chế phối hợp  để tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác hỗ trợ thanh niên tỉnh Sơn La khởi nghiệp; Nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đối với công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng sáng tạo của đoàn viên thanh niên; thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng, mô hình sản xuất, kinh doanh của đoàn viên  thanh niên; tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên; góp phần vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống văn hóa, chính trị, xã  hội của tỉnh; Thúc đẩy, cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp; kích thích sự sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh, khơi dậy và ươm mầm những ý tưởng khởi nghiệp, đam mê, khát vọng làm giàu  chính đáng trong đoàn viên thanh niên. Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức kinh tế, xã hội đối với các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của đoàn viên, thanh niên; đồng thời, phát huy vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn với đoàn viên thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Sơn La dựa trên lợi thế cạnh tranh về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên  khởi nghiệp trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững, trở thành  trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc.

          II. Mục tiêu cụ thể

          1. Giai đoạn 1 (2023 - 2025)

          - 100% cán bộ Đoàn, Hội và trên 80% đoàn viên thanh niên được tuyên  truyền nâng cao nhận thức về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước,  trong lĩnh vực phát triển kinh tế, việc làm, khởi nghiệp.

          - 100% cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền  tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

          - Đoàn cấp tỉnh và 100% huyện, thành đoàn hàng năm có hoạt động tuyên  truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên.

          - Tổ chức 02 lớp tập huấn cấp tỉnh về khởi sự doanh nghiệp cho đoàn viên  thanh niên; 06 lớp tập huấn cấp tỉnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên; 12 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, phương pháp hỗ trợ  thanh niên khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách các cấp phụ  trách công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

          - Xây dựng 15 phóng sự tuyên truyền về tấm gương, câu chuyện thanh  niên khởi nghiệp; xây dựng chuyên trang khởi nghiệp trên trang tin điện tử  website tinhdoansonla.gov.vn/

          - Xây dựng điểm 02 mô hình thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ thành lập 12  câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên.

          - Hỗ trợ ít nhất 500 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 50 thanh niên  khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

           - Hằng năm, 1.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao  năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp.

           - Ít nhất 10 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát  triển doanh nghiệp.

         - Tỉnh đoàn thành lập ít nhất 01 Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi  nghiệp hoặc thành lập câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; 100% các  huyện, thành đoàn có các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

          - Định kỳ hàng năm tổ chức các cuộc thi: Học sinh, sinh viên với ý tưởng  khởi nghiệp; Dự án khởi nghiệp sáng tạo trong đoàn viên thanh niên; tổ chức  Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp.

          - Hằng năm hỗ trợ duy trì ít nhất 02 xã triển khai Chương trình mỗi xã  một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

          2. Giai đoạn 2 (2026 - 2030)

          - 100% cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền  tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

           - Đoàn cấp tỉnh và 100% huyện, thành đoàn hàng năm có hoạt động tuyên  truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên.

           - Hỗ trợ ít nhất 500 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 60% thanh niên  khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

           - Hằng năm, 1.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao  năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp.

          - Ít nhất 20 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát  triển doanh nghiệp.

         - Tỉnh đoàn thành lập ít nhất 01 Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi  nghiệp hoặc thành lập câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; 100% các  huyện, thành đoàn có các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

          - Hỗ trợ thành lập ít nhất 20 hợp tác xã do thanh niên làm chủ.

          - Hằng năm hỗ trợ duy trì ít nhất 12 xã triển khai Chương trình mỗi xã  một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

          - Tổ chức 03 Ngày hội thanh niên khởi nghiệp cấp tỉnh gắn với tuyên  dương các điển hình thanh niên tiên tiến (02 năm/lần).

          III. Nhiệm vụ và giải pháp

         1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương  của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế

         Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp và vai trò, vị trí, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc xây  dựng và phát triển kinh tế xã hội; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ thanh niên  khởi nghiệp; Biên soạn tài liệu, ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến,  cung cấp thông tin và hỗ trợ thanh niên nâng cao nhận thức về khởi nghiệp; Xây dựng và phát huy các chuyên trang, chuyên mục trên trên  facebook, website các cấp bộ Đoàn, Hội để giới thiệu về các gương thanh niên  khởi nghiệp tiêu biểu, các mô hình khởi nghiệp hiệu quả của thanh niên; Phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng các chương trình  truyền hình, chương trình phát thanh, chương trình thực tế, bài báo về các mô  hình khởi nghiệp, gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của địa phương; Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại giữa chính quyền với doanh  nghiệp, thanh niên; tổ chức các cuộc giao lưu giữa thanh niên với các doanh  nhân thành đạt; Định kỳ hằng năm tổ chức tuyên dương doanh nhân trẻ khởi nghiệp  tiêu biểu và tổ chức tôn vinh chuyên gia, nhà tư vấn, các đơn vị hỗ trợ khởi  nghiệp tiêu biểu. Lồng ghép các nội dung, giải pháp định hướng về khởi nghiệp  trong các chương trình định hướng, tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho thanh  thiếu niên; Tuyên truyền, tư vấn, tập huấn cho thanh niên khởi nghiệp khi tiếp cận  các nguồn vốn và nhà đầu tư nước ngoài nhằm tránh bị các tổ chức, cá nhân  nước ngoài lợi dụng vào mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

          2. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh

          2.1. Tìm kiếm, sàng lọc và củng cố các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng

        Tổ chức ngày hội thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp gắn với trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu của thanh niên các địa phương trong tỉnh; Tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên, qua đó tổ chức thẩm định, sàng lọc và kết nối các nhà đầu tư, hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, mô hình; Định kỳ hàng năm tổ chức Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp qua đó đề  xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách cần thiết hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

         2.2. Thành lập các Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, xây dựng mô hình điểm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

          Vận động và hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ “Thanh niên khởi  nghiệp”, câu lạc bộ “Chủ trang trại trẻ”, câu lạc bộ “Nhà nông trẻ”, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên; phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi, có uy tín trong xã hội trực tiếp làm Chủ nhiệm câu lạc bộ; Xét chọn các mô hình tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả để tiến hành xây dựng điểm, hỗ trợ và từng bước nhân rộng ở các địa phương như: “Thanh niên  khởi nghiệp”, “Hợp tác xã Thanh niên” hoặc tổ hợp tác thanh niên... ; Rà soát các ý tưởng, mô hình đạt giải từ các cuộc thi, hội thi khởi  nghiệp, lựa chọn mô hình tiêu biểu và có hình thức hỗ trợ (chuyển giao tiến bộ  KHKT, vốn vay, hỗ trợ cây, con giống, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm, tư vấn hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm) xây dựng thành mô hình điểm thanh niên khởi nghiệp. Cử cán bộ có chuyên môn hỗ trợ, giám sát quá trình triển khai thực hiện mô hình điểm và báo cáo kết quả định kỳ; Vận động, giới thiệu cho các doanh nghiệp, câu lạc bộ, hội viên thanh niên tham gia vào các Hội chợ Thương mại trong và ngoài tỉnh để quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp, thành viên câu lạc bộ… đến người tiêu dùng.

          2.3. Định kỳ tổ chức tuyên dương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu

        Định kỳ tổ chức biểu dương, tôn vinh thanh niên làm kinh tế giỏi lồng  ghép trong Lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và các chương trình của Đoàn - Hội nhằm cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo của thanh  niên, doanh nhân trẻ tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp; Xét chọn và đề cử thanh niên, doanh nhân trẻ tiêu biểu, hoạt động hiệu  quả tham gia các Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, Sáng tạo trẻ, Lương Định Của do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức; đồng thời nhân  rộng các mô hình, cách làm sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế  xã hội, hội nhập quốc tế.

          2.4. Hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho thanh niên

       Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho thanh niên về khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp như: kiến thức về quản trị sản xuất, quản trị nhân  sự, marketing, quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng,...; Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý tài chính, kế toán, thuế, hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cho  thanh niên mới khởi nghiệp; Giới thiệu, tư vấn, kết nối cho thanh niên có ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp tham quan thực tế các nhà máy, các doanh nghiệp điển hình trong từng lĩnh vực, ngành nghề; Bổ sung các chương trình, tài liệu, giáo trình điện tử về kiến thức khởi  sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Giới thiệu cho thanh niên tài liệu về hỗ  trợ khởi nghiệp theo các khối đối tượng và các lĩnh vực ngành nghề; Tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho thanh niên khởi nghiệp kiến thức về chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ, vận chuyển, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và các nội dung khác trong quá trình sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh theo chuỗi giá trị trên cơ sở khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có của địa phương.

          2.5. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư trong và ngoài nước

          Hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ tài chính thông qua các  chương trình, chính sách ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của tỉnh,  của Chính phủ; Tăng cường hỗ trợ vốn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh do đoàn viên,  hội viên, thanh niên làm chủ thông qua nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc  làm do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác từ các địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và nguồn vốn hợp pháp khác; Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, kết nối các doanh nghiệp mới thành lập  với các quỹ đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp; Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể của thanh niên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại; Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phân bổ nguồn ngân sách để xây dựng các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; vận động nguồn xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại địa phương; Hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên về các thủ tục, quy trình vay vốn; cách xây dựng dự án, hồ sơ vay vốn.

          2.6. Xây dựng, phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên

          Định kỳ tổ chức các triển lãm, hội chợ sản phẩm khởi nghiệp; tổ chức  các hoạt động xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên; Kết nối với các doanh nghiệp vận chuyển lớn ưu đãi chi phí vận chuyển  các sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp; Tập huấn, bồi dưỡng, tư vấn cho thanh niên khởi nghiệp về các nghiệp  vụ xuất nhập khẩu, cung cấp thông tin về các thị trường quốc tế; Tổ chức các chương trình tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập,  doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã thanh niên áp dụng thương mại điện tử  trong tiêu thụ sản phẩm; Phát triển các mô hình chợ điện tử, liên kết với các sàn thương mại điện tử lớn để hỗ trợ giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu, xây dựng bộ nhận diện sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp.

          2.7. Hỗ trợ tư vấn pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp

          Triển khai các hoạt động bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, quyền sở  hữu trí tuệ, pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp; Xây dựng các sản phẩm, ứng dụng hỗ trợ pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp; Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý, sở hữu trí tuệ, đăng ký  thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm và các nội dung pháp lý khác liên quan đến kinh doanh cho thanh niên khởi nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể của thanh niên.

          2.8. Hỗ trợ liên kết, phát triển mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp

          Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.  Khuyến khích doanh nhân trẻ khởi nghiệp tham gia Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Thành lập mới, củng cố nâng cao chất lượng các câu lạc bộ khởi nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; Thúc đẩy, kết nối hoạt động thương mại giữa các doanh nghiệp trẻ trong cùng địa phương; Hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững; thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế như: tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ thanh niên thành lập và chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới.

          3. Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

          3.1. Đầu tư phát triển các thiết chế hỗ trợ khởi nghiệp

          Thành lập Hội đồng chuyên gia tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cấp tỉnh; Các huyện, thành đoàn xây dựng và phát huy hiệu quả các thiết chế hỗ  trợ thanh niên khởi nghiệp như: vườn ươm khởi nghiệp, không gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tham gia vào mạng lưới các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trên cả nước; Nâng cao hiệu quả các hoạt động liên kết giữa các trường đại học, cao đẳng, trung tâm nghiên cứu với các doanh nghiệp để ứng dụng và thương mại  hóa các kết quả nghiên cứu; Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn, Hội trực tiếp phụ trách các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; Thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo,  trung tâm nghiên cứu, chuyên gia, các quỹ đầu tư khởi nghiệp để hỗ trợ thanh  niên khởi nghiệp. Xây dựng và phát triển cộng đồng thanh niên khởi nghiệp trong các lĩnh vực.

          3.2. Khai thác các nguồn lực quốc tế để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

          Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong các hoạt động khởi nghiệp  của thanh niên; thực hiện các cam kết khu vực và quốc tế liên quan đến hoạt  động khởi nghiệp quốc tế của thanh niên; Kết nối với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các quỹ đầu tư nước ngoài để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp về nguồn vốn, công nghệ, năng lực quản trị, tiếp cận thị trường; vận động nguồn lực quốc tế triển khai các hoạt  động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và nâng cao năng lực chuyển đổi số; Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; Nghiên cứu, góp ý điều chỉnh, bổ sung, đề xuất mới các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh theo đối tượng, địa phương; Tổ chức “Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp”, các chương trình đối thoại giữa doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp với lãnh đạo địa phương để tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị đề xuất những chính sách, chương trình thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; Tham vấn, kiến nghị các chính sách nhằm thu hút nguồn lực từ thanh niên kiều bào, du học sinh về nước khởi nghiệp; Tuyên truyền, giới thiệu các chính sách của Nhà nước hỗ trợ thanh niên  khởi nghiệp; Giám sát việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực thi  chính sách về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên theo Quy chế  giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; Phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, luật pháp về phát triển  doanh nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

          UBND tỉnh giao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai Chương  trình theo từng giai đoạn và hằng năm; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị  trong tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình; Chỉ đạo hướng dẫn các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc xây dựng  kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch tại địa phương, đơn vị; Lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện gửi về Sở Tài chính tổng hợp,  trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định; Hàng năm, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai  thực hiện Kế hoạch; kịp thời đề xuất, kiến nghị các vấn đề phát sinh, cần điều  chỉnh với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Tổ chức đánh giá, sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết vào năm  2030; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình; bổ sung, điều chỉnh  hoạt động của Chương trình bảo đảm phù hợp thực tế, trình lãnh đạo Ủy ban  nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở để chủ trì, phối hợp với Đoàn  Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện  các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai các nội dung hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên khởi  nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức các hoạt động kết  nối, phát huy vai trò của các thành phần thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp để tạo  môi trường thúc đẩy các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên; kết nối  mạng lưới chuyên gia tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp theo các ngành nghề, lĩnh vực; phối hợp giới thiệu, kết nối các dự án khởi nghiệp của  thanh niên có tiềm năng tăng trưởng cao với các tổ chức ươm tạo, hỗ trợ khởi  nghiệp trong toàn tỉnh. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Toàn văn Kế hoạch số 279/KH-UBND

Bích Đào 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang