Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu một số giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025 và định hướng đến năm 2020”
Lượt xem: 232

         Ngày 03/10/2023, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu một số giải pháp phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”. Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Chủ tịch hội đồng.

anh tin bai

Hội đồng tuyển chọn tổ chức chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu một số giải pháp phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”

          Đề tài do Trường Chính trị tỉnh Sơn La đăng ký chủ trì thực hiện, Thạc sỹ Lò Thị Thúy Hà đăng ký làm chủ nhiệm với mục tiêu: Nghiên cứu và xây dựng một cách có hệ thống các căn cứ lý luận và thực tiễn, tính tất yếu của yêu cầu phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La thời gian qua; Phân tích làm rõ thực trạng vai trò, mối quan hệ phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, các cơ quan liên quan trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La thời gian qua, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; Đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

anh tin bai

Đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề tài trình bày thuyết minh tại Hội đồng

         Sau khi nghe đại diện đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề tài thông qua nội dung thuyết minh, các thành viên Hội đồng đánh giá, đề tài có tính cấp thiết về cả lý luận và thực tiễn, kết quả của đề tài là cơ sở khoa học để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở cơ sở nói riêng và xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh nói chung. Đồng thời nâng cao nhận thức, tăng cường phối hợp trong quan hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng nông thôn những năm tới, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Trong quá trình nghiên cứu, đề tài cần tiếp tục bám sát Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng bổ sung năm 2023 và Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 06/6/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; Đề xuất các giải pháp đồng bộ để đảm bảo thống nhất, phương pháp, cách thức, đổi mới phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương.

          Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên, tiếp tục chỉnh sửa, bố cục lại nội dung, chuyên đề, phương pháp nghiên cứu, trong đó tập trung đánh giá thực trạng vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Rà soát, lựa chọn mô hình thí điểm gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô hình thí điểm một số giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở 02 cơ sở trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

          Sau khi thảo luận, Hội đồng đã nhất trí trình UBND tỉnh phê duyệt tuyển chọn Trường Chính trị tỉnh Sơn La là đơn vị chủ trì thực hiện, Thạc sỹ Lò Thị Thúy Hà làm chủ nhiệm đề tài Nghiên cứu một số giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”.

                                                                                                 Tú Hảo - Bích Đào

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang