Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2024
Lượt xem: 68

    Ngày 15/3, Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2024, kết quả cụ thể như sau:

          1. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

      Quý I/2024, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch số 252/KH-SKHCN ngày 06/02/2024 kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 và chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chủ động rà soát, cập nhật TTHC theo quy định từ Bộ Khoa học và Công nghệ, đề xuất trình ban hành bổ sung; thực hiện nghiêm túc quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC, đảm bảo giải quyết hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân đúng thời gian quy định.

          2. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

          Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Luật Giao dịch điện tử năm 2005; Luật giao dịch điện tử năm 2023; Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Luật an toàn thông tin mạng năm 2015; Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;…

          Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện Công văn số 947/SKHCN-VP ngày 14/07/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở KH&CN. Tính đến thời điểm báo cáo, 100% hồ sơ thủ tục hành chính trong phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ được tiếp nhận được số hoá theo đúng quy định. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp 11 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

          3. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

         Trong kỳ, Sở Khoa học và Công nghệ đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở 14 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và cấp có thẩm quyền về công tác CCHC. Xây dựng 01 tin, bài viết giới thiệu về kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính của Sở KH&CN, tổng số lượt truy cập là 65 lượt.

          4. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC

          Trong kỳ, Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu tham mưu, đề xuất giải pháp, sáng kiến cải cách TTHC của Sở trong thời gian tới.

         Trong quý II/2024, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính; Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La, Bưu điện tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở đảm bảo đúng, trước hạn. Tăng cường việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, trên cổng dịch vụ công trực tuyến,…

Tú Hảo

Tin khác
1 2 3 4 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang