Giải pháp duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 1735

         Với mục tiêu cải thiện những tiêu chí, tiêu chí thành phần còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu đánh giá của Bộ Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022 theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ; Tiếp tục duy trì và phát huy những tiêu chí, tiêu chí thành phần đã đạt điểm tốt; Phấn đấu duy trì Chỉ số CCHC năm 2023 tỉnh Sơn La tiếp tục nằm trong nhóm B của cả nước; Tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành về chỉ số CCHC cấp tỉnh của tỉnh Sơn La; Duy trì các lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần đã thực hiện tốt, góp phần thực hiện có hiệu quả, thực chất công tác CCHC của tỉnh, ngày 09/6/2023 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về việc Tăng cường thực hiện các giải pháp duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

          1. Nhiệm vụ và giải pháp

       a) Chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành  thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị; bảo đảm hoàn thành tốt các  chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong kế hoạch hàng năm; thường xuyên theo dõi, đánh giá, quán triệt việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC để kịp thời phát  hiện và chỉ đạo xử lý những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai và  phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị.

          b) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng nâng cao  tính đồng bộ, tính thống nhất và bảo đảm tính khả thi của các văn bản quy phạm  pháp luật sau khi ban hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển của  ngành, lĩnh vực và địa phương. Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến,  giáo dục pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh. Tăng cường các  biện pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy  định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật, Pháp lệnh đã được cơ quan có thẩm quyền thông qua.

         c) Tăng cường rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa TTHC một cách hiệu  quả, thực chất; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC mới, đảm bảo đơn giản,  dễ hiểu, dễ thực hiện. Kịp thời công bố, công khai và cập nhật TTHC trên Cổng  dịch vụ công, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và tại nơi tiếp  nhận hồ sơ, giải quyết TTHC. Khắc phục ngay tình trạng niêm yết, đăng tải công khai các mẫu đơn, tờ khai hoặc các quy định TTHC đã hết hiệu lực thi  hành, gây khó khăn cho người dân, tổ chức khi tra cứu và thực hiện TTHC. Tổ  chức thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức, hướng  đến giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, giảm thời gian đi lại và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, yêu cầu người dân, tổ chức nộp thêm các giấy tờ ngoài quy định khi giải quyết TTHC. Tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành  chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về các quy định TTHC, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân.

          Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan hành chính, các  đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Tăng cường phân cấp, giao quyền để giải phóng nguồn lực, đất đai, tài nguyên phục vụ cho phát triển, đảm bảo phù hợp với năng lực quản lý,  điều hành của các cấp, các ngành và gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chính  sách tinh giản biên chế.

          đ) Triển khai thực hiện nghiêm hướng dẫn về vị trí việc làm và định mức  biên chế công chức theo quy định của Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị, địa  phương thường xuyên rà soát, hoàn thiện các nội dung về vị trí việc làm của công chức, viên chức sau khi thực hiện cắt giảm, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm, thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định của luật và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định mới của Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

          e) Tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện cơ chế chính sách để chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đã phê duyệt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp sai phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

          g) Ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; tăng cường ứng  dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới căn bản phương thức làm việc của các cơ quan Nhà nước, đảm bảo nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đẩy nhanh tiến độ việc xây dựng và triển khai có hiệu quả các cơ sở dữ liệu nền tảng, phục vụ phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Tổ chức vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công của tỉnh; tăng cường tích hợp các ứng dụng, tiện ích thông minh trên Cổng để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận, giải quyết hồ sơ trực tuyến.

          h) Quan tâm bố trí đủ nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ CCHC; chủ  động nghiên cứu, tìm kiếm, thí điểm và áp dụng hoặc nhân rộng các mô hình cải  cách mới có hiệu quả, phù hợp với phạm vi, thẩm quyền được giao và các chủ  trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình làm tốt công tác CCHC. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền CCHC, nâng cao nhận thức, vai trò  trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng thuận xã hội về thực hiện công tác CCHC tại địa phương.

          i) Tiếp tục làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức, cá  nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế hộ, kinh tế  tư nhân phát triển lên thành lập doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và công tác thu hút đầu tư theo đúng chủ trương, định hướng phát triển  kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư chung của tỉnh trong thời gian  tới phù hợp với cơ chế, chính sách của Trung ương và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 2889/QĐ UBND ngày 10/12/2020 về việc giao trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các  chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 5 năm 2021-2025; Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023, đảm bảo mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh giao đạt 100%.

          2. Nhiệm vụ cụ thể

          2.1. Lĩnh vực “Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC”:

         Triển khai bảo đảm mức độ hoàn thành kế hoạch hàng năm (bao gồm: Kế  hoạch CCHC, tuyên truyền về CCHC...) đạt 100%. Thực hiện nghiêm túc  chế độ báo cáo định kỳ trong năm về công tác CCHC; Hoàn thành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC phải được thực hiện tối thiểu từ 30% số cơ quan, đơn vị trở lên, các vấn đề phát hiện phải được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 100%; Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, định kỳ 6 tháng/ lần; tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình “Cà phê doanh  nhân”, hoạt động kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam; Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân  tỉnh Sơn La năm 2023; Tổ chức thẩm định Chỉ số CCHC; tổ chức điều tra xã hội học đánh giá Chỉ số CCHC, Chỉ số SIPAS năm 2023 của các sở, ban, ngành, UBND  các huyện, thành phố; Mỗi sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có ít nhất 02 sáng  kiến/giải pháp trở lên trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh, của cơ quan, đơn vị trong năm ưu tiên các giải pháp ứng dụng công nghệ thông  tin trong triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của  các cơ quan hành chính; Đôn đốc việc thực hiện 100% nhiệm vụ đúng tiến độ nhiệm vụ Chính  phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh trong năm.

          2.2. Lĩnh vực “Cải cách thể chế”:

          Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện theo dõi thi hành pháp luật thông qua các hoạt động như: Thu thập thông tin thi hành pháp luật;  kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật. Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo thẩm quyền theo lĩnh vực trọng tâm liên ngành của Chính phủ và của tỉnh; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo việc nâng cao chất  lượng tổ chức công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, nhất là  các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tham mưu, trình công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực  (nếu có) được kịp thời, đúng quy định; Tham mưu, trình công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực (nếu có) được kịp thời, đúng quy định; Bảo đảm 100% văn bản QPPL ban hành đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; 100% văn bản quy phạm pháp luật được xử lý hoặc kiến nghị xử lý sau rà soát.

          3. Lĩnh vực “Cải cách thủ tục hành chính”:

          Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát thủ  tục hành chính thường xuyên, kịp thời theo chỉ đạo của Chính phủ, các  bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh; Xây dựng dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh hoặc Quyết  định công bố TTHC (trong trường hợp được Luật giao) kịp thời, theo đúng quy định pháp luật; Kiểm soát chất lượng hồ sơ trình công bố danh mục TTHC hoặc công bố  TTHC đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Nhập, đăng tải công khai, tích hợp, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu  quốc gia về thủ tục hành chính ngay sau khi có Quyết định công bố TTHC; Công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại cơ quan, đơn vị. Đảm  bảo các hình thức công khai đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, dễ tiếp cận theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ  trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Công khai niêm yết số điện thoại, thư điện tử cơ quan tiếp nhận phản ánh  kiến nghị. Thực hiện tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tham  mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết trễ hạn các  hồ sơ TTHC và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp thường xuyên để  xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn; Tổ chức cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành  chính trên Cổng dịch công quốc gia và trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

          4. Lĩnh vực “Công tác cải cách tổ chức bộ máy”:

          Rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các phòng chuyên môn cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; Kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Triển khai thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng biên chế  công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập;  tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế theo giai đoạn 2022-2025 theo quy định; Rà soát và thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý qua kiểm tra  bảo đảm 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý.

          5. Lĩnh vực “Cải cách chế độ công vụ”:

          Ban hành kịp thời đầy đủ các văn bản để hoàn thiện quy định về vị trí  việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý; Sửa đổi, bổ sung vị  trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện bảo đảm 100% cơ quan, tổ chức của tỉnh bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt; 100% số  đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo vị trí việc làm được phê  duyệt (nếu có); Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức  theo các quy định của pháp luật, gắn với các nội dung khác của công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; Hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức,viên chức... đạt 100 % kế hoạch giao. Quyết định giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

          6. Lĩnh vực “Cải cách tài chính công”:

          Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 90% theo Kế hoạch năm 2023; Tham mưu chỉ đạo thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí từ  nguồn ngân sách nhà nước trong năm đảm bảo đúng quy định của pháp luật: Phấn đấu thực hiện 100% các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra,  kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách; ban hành đầy đủ các quy  định về phân cấp quản lý tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử  dụng tài sản công; 100% số cơ quan, đơn vị ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; trên 80% số  cơ sở nhà đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại và được xử lý; tổ chức kiểm tra thực hiện các quy định về quản lý tài sản công; Tham mưu chỉ đạo thực hiện đúng quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách  nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, bảo đảm năm 2023.

          7. Lĩnh vực “Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền  số”:

          Tiếp tục triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật và kết nối với Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đảm bảo 100% số dịch vụ dữ liệu của tỉnh được kết nối, tích hợp trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức; Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động, việc duy trì, cung cấp  thông tin trên các Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND  cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định của  Luật Tiếp cận thông tin, Luật Dân chủ ở cơ sở và các quy định của pháp luật; Rà soát, nâng cấp, hoàn thiện Cổng thông tin điện tử tỉnh và các ứng dụng  trên Cổng Thông tin đảm bảo theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Dân chủ ở cơ sở và các quy định của pháp luật; Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tham mưu UBND tỉnh chỉ  đạo thực hiện các giải pháp thúc đẩy việc tuyên truyền, thực hiện phát  sinh hồ sơ TTHC của dịch vụ công trực tuyến toàn trình được giải quyết  trực tuyến và TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, đủ điều kiện được  triển khai thanh toán trực tuyến và được giao dịch thanh toán trực tuyến  trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu thực hiện 100% hồ sơ TTHC của dịch vụ công trực tuyến toàn trình được giải quyết trực tuyến; 100% TTHC có yêu cầu  nghĩa vụ tài chính, đủ điều kiện được triển khai thanh toán trực tuyến và  được giao dịch thanh toán trực tuyến; Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết  TTHC tại các Bộ phận Một cửa cấp huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã theo  tỷ lệ tăng tối thiểu 30% cho trừ các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó  khăn trên địa bàn tỉnh.

          8. Lĩnh vực “tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh”:

          Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ và các quan, đơn vị liên quan  điều tra, khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ  của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (Chỉ số SIPAS), tỷ lệ hài lòng đạt từ  90% trở lên; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất các giải  pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

          Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch này khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các nội  dung trong Kế hoạch (Báo cáo theo tiến độ các nhiệm vụ được giao với cơ quan,  đơn vị chủ trì; cơ quan, đơn vị phối hợp) lồng ghép trong Báo cáo công tác CCHC hàng quý, 6 tháng, năm về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp).

          Toàn văn Kế hoạch số 155/KH-UBND

Nguyễn Khánh Toàn

Trường Chính trị tỉnh Sơn La

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang