Giải pháp nâng cao chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp
Lượt xem: 539

          Căn cứ Báo cáo số 4909/BC-VPCP ngày 03/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm. Trong Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp kèm theo Báo cáo số 4909/BC-VPCP ngày 03/7/2023 của Văn phòng Chính phủ, có 3/6 chỉ số của tỉnh Sơn La qua phân tích thuộc nhóm thấp nhất, như: thanh toán trực tuyến đứng thứ 63/63 toàn quốc; cấp kết quả điện tử đứng thứ 63/63 toàn quốc; mức độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đứng thứ 55/63 toàn quốc.

          Để khắc phục các nội dung thấp điểm nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2583/UBND-KSTTHC ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc khắc phục các nội dung thấp điểm trong Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, với các nội dung như sau: 

          1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các  huyện, thành phố: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, tổ chức, không để tình trạng giải quyết chậm, muộn, nhũng nhiễu, tiêu cực, phát sinh thêm thủ tục, giấy tờ, yêu cầu điều kiện trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường các giải pháp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công, đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được thanh toán trực tuyến. Tất cả các dịch vụ công không thực hiện thanh toán trực tuyến sẽ không được tính vào chỉ tiêu dịch vụ công toàn trình của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định.

          2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chịu trách nhiệm rà soát, tìm nguyên nhân và có giải pháp khắc phục dứt điểm trong tháng 7 năm 2023 tình trạng đồng bộ số liệu giải quyết thủ tục hành chính không thống nhất giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm số liệu được đồng bộ chính xác theo thời gian thực theo đúng Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã trong việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp và hướng dẫn của Văn  phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP.

          3. Sở Tư pháp: Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện nghiêm việc cấp kết quả điện tử bản sao từ bản chính theo quy định. Phấn đấu đến hết năm 2023 tỉnh Sơn La được xếp vào nhóm trung bình đối với chỉ số cấp kết quả điện tử. Chủ trì, phối hợp với các ngành kịp thời triển khai thực hiện liên thông đối với hai nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, thanh toán mai táng phí, trợ cấp chi phí mai táng, thanh toán chế độ tử tuất theo  chỉ đạo của các Bộ, ngành.

          4. Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh cập nhật chỉ đạo tại văn bản này vào  tiêu chí thực hiện nhiệm vụ để làm cơ sở chấm điểm, bình xét cuối năm của các  cơ quan, đơn vị.

          Toàn văn Công văn số 2583/UBND-KSTTHC

Bích Đào

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang