Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
Lượt xem: 290

     Ngày 10/01/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-SKHCN về cải cách hành năm 2023 với mục tiêu: Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của UBND tỉnh, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ; Tăng cường giám sát, kiểm sát tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC đối với công chức, viên chức và người lao động trong công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở, triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2023.

     Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

     Để thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch, Sở Khoa Học và Công nghệ đã đưa các giải pháp như: Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành đối với công tác CCHC của Sở; Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC hằng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các phòng, đơn vị; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của chỉ đạo điều hành và triển khai công tác chuyên môn nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của đơn vị,…

Chi tiết Kế hoạch số 48/KH-SKHCN.

Tú Hảo

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang