Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 582

Với mục tiêu nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Sở; người đứng đầu các phòng, đơn vị; cấp ủy Đảng; các tổ chức đoàn thể; công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả; giúp tổ chức và người dân tiếp cận và sử dụng thường xuyên các tiện ích của chính quyền điện tử trong việc giải quyết TTHC; cách thức thực hiện TTHC trực tuyến ở mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm mang lại hiệu quả cao trong việc thực hiện cải cách hành chính của Sở và để thực hiện tốt kế hoạch CCHC năm 2022 đã đề ra; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao ngày 17/02/2022 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 220/KH-SKHCN tuyên truyền công tác CCHC năm 2022, nội dung tuyên truyền cụ thể như sau:

          1. Tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phù hợp:

          Thực hiện sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành; lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính trong các buổi họp giao ban; họp định kỳ; hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về các nội dung liên quan đến cải cách hành chính, từ đó phát hiện cách làm mới, hay đem lại hiệu quả thiết thực;

          Công khai các thủ tục hành chính của Sở: Thường xuyên cập nhật kịp thời, rà soát, niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử của Sở; Trụ sở cơ quan, đơn vị; tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để tổ chức và người dân dễ dàng tra cứu, tìm hiểu về thủ tục hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ngành.

          Cung cấp các địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của Sở; đăng tải ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân về các quy định thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở; Trụ sở cơ quan, đơn vị; tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

          Tuyên truyền nội dung Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Thông số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Nghị quyết số 35/NQ-CP và các nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, Ngành, địa phương; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

          2. Thường xuyên đăng tải những bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022: Tăng cường các tin, bài và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính; cải cách thủ tục hành chính; triển khai kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2022; tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân, tổ chức khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; các tin bài về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công.

          3. Cử công chức, viên chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng về công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả Quản trị và Hành chính công: Trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết về cải cách hành chính; cải cách thủ tục hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở, đáp ứng yêu cầu tham mưu, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính. Cung cấp các kiến thức về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ về công tác cải cách hành chính Nhà nước; nội dung, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2030 của Chính phủ; Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022, giai đoạn 2021-2025. Kỹ năng thực hiện kế hoạch cải thiện Hiệu quả Quản trị và Hành chính công; kỹ năng đánh giá các kết quả thực hiện kế hoạch dựa trên bộ chỉ số đo lường Hiệu quả Quản trị và Hành chính công,...

          4. Tuyên truyền, phổ biến kết quả các chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI); Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thông qua các tài liệu.

          Kết quả cụ thể của các tiêu chí, tiêu chí thành phần của các chỉ số; ý nghĩa, tác động của các chỉ số đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; đăng tải thông tin các kết quả xếp hạng chỉ số CCHC (PARINDEX); Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI); Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

          5. Duy trì nâng cao chất lượng chuyên mục CCHC trên trang TTĐT của Sở.

          Nâng cao chất lượng chuyên mục CCHC trên trang TTĐT của Sở: Phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình và kết quả thực CCHC; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC của Sở…

          Thường xuyên xây dựng tin bài, đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác CCHC; nêu gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện CCHC.

          Thông tin kịp thời về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC thuộc phạm vi chức năng quản lý; tình hình giải quyết hồ sơ TTHC của Sở và hoạt động bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

          Phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục “Giám đốc với cử tri” khi có lịch yêu cầu nhằm tiếp nhận ý kiến phản ánh, thắc mắc. kiến nghị của công dân một cách toàn diện đối với các lĩnh vực được giao quản lý.

          Sở Khoa học và Công nghệ giao Văn phòng Sở là đầu mối, tham mưu cho tập thể lãnh đạo Sở tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở trong thực hiện các hình thức tuyên truyền; theo dõi tổng kết nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, kịp thời tham mưu, đề xuất với tập thể lãnh đạo Sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có); tổng hợp báo cáo việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền chung trong báo cáo cải cách hành chính định kỳ hoặc đột xuất theo quy định; Thực hiện lồng ghép việc kiểm tra công tác tuyên truyền cải cách hành chính với kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; theo dõi, kiểm tra, giám sát các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; Các đơn vị thuộc Sở căn cứ vào kế hoạch, bám sát tình hình nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị để chủ động tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả.

Toàn văn Kế hoạch 

Bích Đào

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang