Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 187

         Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của sở về cải cách hành chính và đạt được các kết quả cụ thể như sau:

          1. Về cải cách thể chế

          Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 54/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 quy phạm pháp luật quy định nội dung, mức chi, xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La; Kịp thời tuyên truyền các quy định của pháp luật có liên quan đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và công chức, viên chức qua Phần mềm quản lý văn bản tỉnh Sơn La, Trang thông tin điện tử của Sở để nghiên cứu, triển khai áp dụng.

         Hiện nay Sở Khoa học và Công nghệ đang tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định nội dung, định mức xây dựng dự toán và định mức chi quản lý đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính về việc Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

           2. Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

          Từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 13/6/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận, thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính 21 hồ sơ trước hạn.

          3. Về cải cách tổ chức bộ máy

          Thực hiện Quyết định số 106/QĐ-SNV ngày 08/02/2023 của Sở Nội vụ về việc giao cơ cấu ngạch công chức hành chính trong các cơ quan, tổ chức HĐND, UBND tỉnh, theo đó Sở Khoa học và Công nghệ được giao 32 biên chế. Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang quản lý và sử dụng 31 biên chế được giao.

         4. Về cải cách chế độ công vụ

         Sở Khoa học và Công nghệ không thực hiện việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, tiếp nhận công chức; Giải quyết chế độ nghỉ việc; thực hiện tuyển dụng viên chức theo quy định pháp luật về tuyển dụng viên chức. Trong 6 tháng đầu năm 2023, không có công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định.

          5. Về cải cách tài chính công

          Việc quản lý, sử dụng và bảo quản tài sản công được công chức, viên chức và người lao động trong Sở thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, nâng cao ý thức giữ gìn và sử dụng tài sản công đúng mục đích, có hiệu quả theo quy chế quản lý và sử dụng tài sản công. Hiện 02 đơn vị trực thuộc Sở đang thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo đúng kết quả thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.

          6. Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

          Trong kỳ, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai có hiệu quả ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành điện tử iOffice của tỉnh tạo thuận lợi trong việc trao đổi, xử lý thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm; Ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ công tác hằng ngày như nghiên cứu, tìm hiểu thông tin nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến công tác chuyên môn. Đa dạng hóa hình thức tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, trong đó tập trung triển khai thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4; 100% công chức, viên chức được cấp tài khoản điện tử, sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành. Khai thác, ứng dụng và quản lý hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trong hoạt động của cơ quan; phần mềm quản lý văn bản liên thông giữa UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

          Chi tiết nội dung Báo cáo số 253/BC-SKHCN

Tú Hảo

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang