Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 7 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 820

    Trong tháng 7/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả việc triển khai hoạt động giải quyết TTHC, kết quả cụ thể như sau:

          1. Về cải cách việc quy định TTHC

          1.1. Kết quả đánh giá tác động và thẩm định TTHC trong dự án, dự thảo

văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có quy định TTHC.

          - Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: 0 thủ tục.

          - Số lượng TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác

động: 0 thủ tục.

          1.2. Kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC

          a) Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh theo Nghị

quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ:

          - Số lượng quy định kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

phương án cắt giảm, đơn giản hóa: 0.

          - Số lượng quy định kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa: 0.

          b) Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số số

1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ:

          - Số lượng TTHC nội bộ đã công bố: 0 thủ tục.

          - Số lượng TTHC nội bộ đã được phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản

hoá: 0 thủ tục.

          - Số lượng TTHC nội bộ đã thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa: 0

thủ tục.

          - Kết quả thực thi phương án phân cấp trong giải quyết TTHC theo Quyết

định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ:

          - Số lượng TTHC đã được thực thi phương án phân cấp: 0 thủ tục.

          c) Kết quả thực thi 19 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC,

giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư:

          Số lượng TTHC, giấy tờ công dân đã được thực thi phương án đơn giản

hóa: 0 (không phải đối tượng).

          1.3. Tổng số TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ Số

lượng TTHC được hành mới: 0 ; sửa đổi, bổ sung: 0; bãi bỏ: 0

          2. Về cải cách việc thực hiện TTHC

          2.1. Kết quả công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC: 100%

          2.2. Kết quả giải quyết TTHC: Trong tháng không tiếp nhận hồ sơ liên quan

đến TTHC.

          2.3. Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT): Trong tháng

không tiếp nhận hồ sơ liên quan đến TTHC.

          2.4. Kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: Trong tháng không

tiếp nhận hồ sơ liên quan đến TTHC.

          3. Kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị

          - Tình hình tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quyđịnh và

hành vi hành chính: Tổng số PAKN đã tiếp nhận:0; số PAKN đã xử lý đúng hạn:

0; số PAKN đã xử lý quá hạn: 0; số PAKN đang xử lý: 0.

          - Tình hình tiếp nhận và xử lý PAKN về quy định kinh doanh theo mục

IX Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ: Tổng số PAKN đã

tiếp nhận:0; số PAKN đã xử lý đúng hạn: 0; số PAKN đã xử lý quá hạn:0; số

PAKN đang xử lý: 0

          Trong tháng 8, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung chỉ đạo hoạt động tuyên truyền, công tác cải cách hành chính, TTHC có hiệu quả; Nâng cao trách nhiệm của công chức thực hiện nhiệm vụ là đầu mối trong công tác kiểm soát TTHC; Triển khai tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các tổ chức về quy định hành chính để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về quy định hành chính.

 

        Chi tiết Báo cáo số 338/BC-SKHCN

Tú Hảo

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang