Lãnh đạo sở
Lượt xem: 826


GIÁM ĐỐC

Lưu Bình Khiêm

anh tin bai


PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Hoàng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Ngọc Bắc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Mạnh Hùng


THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TRONG LÃNH ĐẠO SỞ
 

 
1. Đồng chí: Lưu Bình Khiêm

- Chức vụ: Giám đốc Sở
- Điện thoại: 02123.852.493
- Địa chỉ hòm thư điện tử: khiemlb.skhcn@sonla.gov.vn

* Tiểu sử tóm tắt: 
- Sinh ngày: 26/6/1970
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hồng Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên
- Nơi ở hiện nay: Tổ 8, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lâm học
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam: 19/5/1997
- Số điện thoại cơ quan: 02123.852.493
- Số di động: 0912.257.347

a) Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Sở và của ngành khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở và người đứng đầu theo quy định của pháp luật.
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành khoa học và công nghệ;
- Công tác thanh tra; tiếp công dân; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; kế hoạch tài chính; công tác cán bộ, tổ chức nhân sự; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính; dân chủ,dân vận; bảo vệ chính trị nội bộ; quốc phòng an ninh; an ninh trật tự; hành chính tổng hợp; công tác pháp chế.
c) Phụ trách các phòng, đơn vị:
- Văn phòng;
- Thanh tra.
d) Theo dõi hoạt động quản lý khoa học công nghệ cấp cơ sở địa bàn các huyện: Sông Mã, Sốp Cộp, thành phố Sơn La.
đ) Chủ tài khoản thứ nhất của Sở. Là người phát ngôn chính thức và cung cấp thông tin cho báo chí; tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban theo sự phân công của Tỉnh và các Hội đồng thuộc lĩnh vực phụ trách.
e) Thực hiện mối quan hệ phối hợp hoạt động với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ theo Quy chế phối hợp được ký kết hằng năm..

2. Đồng chí: Nguyễn Duy Hoàng

- Chức vụ: Phó giám đốc
- Điện thoại: 02123.855.588
- Địa chỉ hòm thư điện tử: hoangnd.skhcn@sonla.gov.vn

* Tiểu sử tóm tắt:
- Sinh ngày: 01/10/1971
- Dân tộc: Thái
- Quê quán: Phù Yên - Sơn La
- Nơi ở hiện nay: Bản Hẹo, Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La,tỉnh Sơn La
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Ngữ Văn
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
- Số điện thoại cơ quan: 0212.3855.588
- Số di động: 0983.863.519

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo công tác xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách đối với các lĩnh vực được phân công.
b) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực, đơn vị:
- Lĩnh vực quản lý khoa học, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ thuộc phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ;
- Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ.
c) Theo dõi hoạt động quản lý khoa học công nghệ cấp cơ sở địa bàn các huyện: Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn.
d) Các nhiệm vụ khác:
- Chủ tài khoản thứ hai của Sở;
- Phụ trách công tác Đảng;
- Thực hiện nhiệm vụ Chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự Sở Khoa học và Công nghệ.
- Thay mặt Giám đốc điều hành công việc của Sở, phát ngôn và thông tin cho báo chí khi Giám đốc đi vắng và được ủy quyền;
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng theo sự phân công của Giám đốc, của cấp có thẩm quyền; tham gia các Hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
- Ký các văn bản theo lĩnh vực được giao phụ trách và ký các công văn, báo cáo hành chính tổng hợp thông thường do Văn phòng tham mưu trình (trừ các Văn bản về lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, thanh tra).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao..

3. Đồng chí: Hà Mạnh Hùng

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
- Điện thoại: 02123.853.212
- Địa chỉ hòm thư điện tử: hunghm.skhcn@sonla.gov.vn

* Tiểu sử tóm tắt:
- Sinh ngày: 22/02/1977
- Dân tộc: Thái
- Quê quán: Bắc Yên - Sơn La
- Nơi ở hiện nay:Tổ 02, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La,tỉnh Sơn La
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
- Số điện thoại cơ quan: 0212.853.212
- Số di động: 0977.536.468

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực:
- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; hoạt động mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001- 2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện; hoạt động kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
- Trực tiếp giúp Giám đốc chỉ đạo về lĩnh vực công tác phòng cháy chữa cháy.
- Thực hiện nhiệm vụ Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự Sở Khoa học và Công nghệ.
b) Phụ trách các đơn vị:
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
c) Theo dõi hoạt động quản lý khoa học công nghệ cấp cơ sở địa bàn các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu.
d) Các nhiệm vụ khác:
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng theo sự phân công của Giám đốc, của cấp có thẩm quyền; tham gia Tổ thẩm định kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo sự phân công của Giám đốc Sở; tham gia các Hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
- Ký các văn bản theo lĩnh vực được giao phụ trách;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao

4. Đồng chí: Phan Ngọc Bắc
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
- Điện thoại: 02123.857.417
- Địa chỉ hòm thư điện tử: bacpn.skhcn@sonla.gov.vn
* Tiểu sử tóm tắt: 
- Sinh ngày: 26/6/1966
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Phương Xá - Cẩm Khê - Phú Thọ
- Nơi ở hiện nay: Cầu Bản Cá, phường Chiềng An, thành phố Sơn La
- Trình độ học vấn: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Đại học Y
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam: 04/12/1997
- Số điện thoại cơ quan: 0212.3857.417
- Số di động: 0982.997.267

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo công tác xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực được phân công.
b) Phụ trách và chỉ đạo lĩnh vực phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ và tiềm lực khoa học và công nghệ; phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân; hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thông tin, thống kê khoa học công nghệ; hoạt động khoa học cấp cơ sở, cấp huyện, thành phố thuộc phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ.
c) Theo dõi hoạt động quản lý khoa học công nghệ cấp cơ sở địa bàn các huyện: Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu.
d) Các nhiệm vụ khác:
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng theo sự phân công của Giám đốc, của cấp có thẩm quyền; tham gia các Hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
- Ký các văn bản theo lĩnh vực được giao phụ trách;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao..


Tin khác
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang