NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - MỘT VŨ KHÍ SẮC BÉN ĐỂ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SƠN LA THAM GIA CÔNG TÁC ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Lượt xem: 1125

 

      Nghiên cứu khoa học có tầm quan trọng đặc biệt, không những giúp nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới phục vụ sự phát triển của nhân loại. Với tầm quan trọng như vậy, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành TW khoá VIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam có nêu: “Các trường đại học phải là các trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống”. Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2020 cũng nêu rõ “Nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng là một trong những trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở về khoa học lý luận chính tri - hành chính nói riêng và các môn khoa học khác nói chung cũng không nằm ngoài xu thế đó.

       Hoạt động nghiên cứu khoa học giúp giảng viên trường Chính trị tỉnh Sơn La mở rộng, tìm hiểu sâu kiến thức chuyên môn để giảng dạy tốt hơn. Người giảng viên muốn có bài giảng hấp dẫn, khúc chiết, rõ ràng, mạch lạc, phong phú thì trước hết phải có kiến thức chuyên môn thật vững, phông kiến thức nền thật rộng. Những kiến thức được đào tạo ở các trường Đại học hoặc sau Đại học mới chỉ là một phần rất nhỏ trong bể kiến thức vô cùng sâu rộng lớn. Do đó để giảng dạy tốt, giảng viên phải tự mình thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học. Với hoạt động này yêu cầu giảng viên phải đọc, phải suy ngẫm, phải tìm tòi cái mới, phải giải thích, phân tích, chứng minh vấn đề đặt ra. Những hoạt động tư duy đó góp phần nâng cao trình độ nhận thức của giảng viên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người học, góp phần không nhỏ vào nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị hiện nay và cũng là một vũ khí để đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

        Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ hiện nay, kiến thức rất nhanh chóng bị lạc hậu. Đặc biệt là, mặt trái nền kinh tế thị trường tác động làm cho cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận càng trở nên nóng bỏng. Nếu giảng viên không tham gia nghiên cứu khoa học thì sẽ khó có thể cập nhật những kiến thức mới, bài giảng sẽ thiếu tính thực tiễn. Chỉ có thông qua thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học mới buộc giảng viên phải tìm tòi tài liệu, phải đọc rất nhiều để tìm ra những tri thức mới, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

         Hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ góp phần quan trọng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, qua đó để khẳng định uy tín của nhà trường. Mỗi bài viết tham gia hội thảo được đánh giá cao, mỗi công trình nghiên cứu khoa học ở các cấp tỉnh, bộ, Nhà nước, mỗi công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí sẽ giúp nhà trường tạo nên danh tiếng qua đó góp phần tạo nên những mũi công kích sắc bén đối với các lập luận sai trái của các thế lực chống phá Đảng và Nhà nước ta.

        Sự tham gia tích cực của đội ngũ giảng viên của trường thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Một số hoạt động nghiên cứu khoa học đã được triễn khai trong thực tiễn trong năm vừa qua như sau:

        Đảng bộ nhà trường đã lãnh đạo đảng viên của Đảng bộ học tập nghiên cứu, tiếp thu Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch”. Thông qua việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết số 35, nhận thức về phương thức, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch, phản động và sự cần thiết cũng như giải pháp để đấu tranh  bảo vệ nền tẳng tư tưởng của Đảng của đảng viên Đảng bộ nhà trường được nâng lên. Trên cơ sở đó, đảng viên, giảng của Đảng bộ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, năng lực công tác, hành động để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ hoạt động nghiên cứu tìm hiểu Nghị quyết số 35 nhiều giảng viên, đảng viên của Đảng bộ nhà trường đã có những bài viết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tương tưởng Hồ Chí Minh, cập nhật những đổi mới của các văn bản quy phạm pháp luật để công kích và phản bác lại những luận điểm tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Một số bài viết đã được tổng hợp và xuất bản trong cuốn Thông tin lý luận và thực tiễn của Trường Chính trị tỉnh Sơn La.

         Bên cạnh đó các giảng viên của Trường cũng luôn ý thức học tập tiếp thu chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI, khoá XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi học tập, giảng viên, Đảng viên nhà trường đã xây dựng văn bản đăng ký thực hiện được thông qua cấp ủy. Trên cơ sở đăng ký của Giảng viên, đảng viên nhà trường, hàng tháng Chi bộ có đảng viên là giảng viên đăng ký sẽ đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 đã làm cho nhận thức và hàng động của đảng viên, giảng viên Đảng bộ Nhà trường đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Trường, từ đó góp phần thiết thực nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

         Bên cạnh đó, để hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động thường xuyên liên tục và biến hoạt động khoa học trở thành hoạt động bắt buộc đối với các giảng viên, năm 2019 Trường Chính trị ban hành Kế hoạch số 10-KH/TCT ngày 18/02/2019 của Trường Chính trị về hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2019, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo các khoa, phòng nghiên cứu 04 đề tài khoa học cấp trường gắn với đánh giá, kiểm nghiệm những chủ trương, công tác lớn mang tính thời sự của tỉnh, và thiết thực phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng của nhà trường. 04 đề tài khoa học đã nghiệm thu và đều đạt loại xuất sắc; ngoài ra trường tham mưu cho Tỉnh ủy về xây dựng Đề án cấp tỉnh: “Phát triển Trường Chính trị Sơn La đạt chuẩn năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035”đề án đang triển khai thực hiện. Năm 2019, số giờ khoa học của giảng viên thực hiện được 11.311/5.980 giờ, vượt định mức 5.331 giờ.

          Các giảng viên còn gắn lý luận với thực tiễn bằng cách đi xuống địa phương nghiên cứu thực tế. Năm 2019 đã có 106 lượt giảng viên và chuyên viên tham gia đưa các đoàn đi nghiên cứu thực tế thăm quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tổng số ngày đi nghiên cứu thực tế giảng viên, chuyên viên đạt 494/400 ngày; kết thúc chuyến thực tế các viên chức đều có báo cáo kết quả và đề xuất thực hiện nhiệm vụ.

                Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên của trường đạt hiệu quả còn thấp. Theo tác giả, có một số nguyên nhân sau: Hoạt động nghiên cứu khoa học đối với các môn lý luận chính trị chưa thực sự được đầu tư triệt để thời gian và công sức đối với các giảng viên; một số viên chức, giảng viên vẫn chưa hiểu đúng tính chất, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học gắn với đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng Đào tạo và nghiên cứu khoa học tuy có nhiều cố gắng những vẫn cần tham mưu cho lãnh đạo nhà trường áp dụng những biện pháp để tổ chức và khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học; chế độ đãi ngộ của nhà trường chưa khuyến khích được giảng viên, chưa tạo được phong trào tham gia nghiên cứu khoa học; xếp loại thi đua hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chưa phải là một tiêu chuẩn cứng để xếp loại cá nhân và tập thể dù hiện nay nhà trường có chú trọng hơn về vấn đề này, có khen thưởng tập thể và cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học những vẫn chưa phải là chú trọng tiêu chuẩn cứng; đề tài cấp trường chưa được chú trọng về quy đổi định mức và kinh phí...

          Một số giải pháp cơ bản để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trên cơ sở 7 giải pháp mà Nghị quyết 35 đã đưa ra, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của trường chính tri tỉnh Sơn La là đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Mỗi giảng viên cần thực hiện tốt những nội dung sau:

          Một là, nâng cao nhận thức của giảng viên, viên chức về hoạt động nghiên cứu khoa học. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chiến lược khoa học công nghệ, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động  khoa học công nghệ, quán triệt sâu sắc hơn nữa cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức các quyết định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về hoạt động nghiên cứu khoa học. Mỗi giảng viên cần gắn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên cơ sở nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết 35 của Bộ chính trị. Mỗi giảng viên xác định muốn thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này, thì bản thân phải nghiên cứu kỹ lưỡng những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương Linh, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giảng viên “không chỉ nhớ và học thuộc lòng mà phải học thuộc lòng mà phải ngấm vào máu, vào tim, vào óc” như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn.  Như vậy giảng viên không chỉ nắm vững nội dung của vấn đề mình cần trình bày, mà đã thấm sau, nhuần nhuyễn và trở thành nội lực của bản thân.

          Hai là, từ bổn phận là giảng viên giảng dạy lý luận chính trị nên trong quá trình nghiên cứu, giảng bài, phải đảm bảo được các yêu cầu: Truyền đạt các nội dung của Cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính khách quan, tính khoa học, tính Đảng. Trong quá trình giảng dạy, cần phân tích, so sánh, đánh giá để làm nổi bật giá trị về mặt lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng ta, đồng thời phản bác lại những luận điểm sai trái, thù địch. Thực tiễn 30 năm đổi mới đã chứng minh rằng sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan và đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được trong quá trình quá trình đổi mới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có tính bước ngoặt tỏng lịch sử của dân tộc ta. Từ những thành tựu đó giảng viên cần nghiên cứu sau dùng những lý lẽ thuyết phục và đúng đăn để chứng minh phản bác lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

          Ba là, Trường Chính trị cần ban hành quy chế bắt buộc về số bài báo, số đề tài khoa học hàng năm đối với cán bộ, giảng viên theo học hàm học vị; tất cả các cán bộ khoa học, giảng viên có nhiệm vụ bắt buộc tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học dưới nhiều hình thức với những chế tài hợp lý, cụ thể. Tạo điều kiện và khuyến khích các chủ nhiệm đề tài khoa học công bố kết quả nghiên cứu về những thành tựu của Đảng qua 30 năm đổi mới đất nước, nêu được những phức tạp, hạn chế yếu kém mà Đảng phải khắc phục sửa chữa để các thế lực thù địch không thể dựa vào đó mà đưa ra các luận điệu thù địch bôi nhọ danh dự của Đảng và các Đảng viên của Đảng ta.

          Bốn là, mỗi giảng viên phải luôn trau dồi, rèn luyện đạo đức theo Chị thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phong phú, giàu tính nhân văn hướng tới đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng.

          Có thể nói gắn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên và nhân dân. Trong đó giảng viên trường Chính trị nói chung trên cả nước và giảng viên trường Chính trị tỉnh Sơn La nói riêng có vai trò quan trọng cần nhận thức và thực hiện đầy đủ kịp thời. Khi đội ngũ giảng viên trường Chính trị bằng việc kiên trì nghiên cứu khoa học sẽ góp thực hiện tốt vai trò của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác lại các luận điểm sai trái thù địch, qua đó tạo ra sức sống mãnh liệt trong lòng dân tộc và nhân nhân yêu chuộng hoà bình trên thế giới.

  Th. Đỗ Thị Hải

                                                 Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật

                                           Trường Chính trị tỉnh Sơn La

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang