Trường Chính trị tỉnh Sơn La nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn
Lượt xem: 233

          Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong những năm qua Trường Chính trị tỉnh Sơn La luôn xác định nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, giúp cho đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trau dồi lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng tích lũy kinh nghiệm thực tế; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh. Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ, Quy chế đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác nghiên khoa học, tổng kết thực tiễn của Nhà trường hằng năm. Từ năm 2019 đến nay, hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Trường Chính trị tỉnh Sơn La đã đạt được những kết quả quan trọng, đáp ứng yêu cầu giảng dạy lý luận gắn với thực tiễn.

          Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Trường Chính trị tỉnh tập trung thực hiện các hoạt động như: Nghiên cứu làm đề tài khoa học các cấp, sáng kiến kinh nghiệm cấp phòng; tổ chức hội thảo các cấp (cấp bộ, tỉnh, cấp trường, cấp khoa); biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; xuất bản Bản tin lý luận và thực tiễn, viết bài đăng báo, tạp chí, web và bài tham gia thi chính luận về bảo nền tảng tư tưởng của Đảng… Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường đã lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác này. Nhà trường xác định công tác nghiên cứu khoa học là một trong những yếu tố quan trọng trực tiếp tác động đến chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy và học tập lý luận chính trị; đồng thời góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngay từ đầu năm Trường đã ban hành kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, cụ thể về nội dung từng quý và tiến độ thời gian thực hiện. Căn cứ vào kế hoạch chung của nhà trường các khoa, phòng triển khai thực hiện nghiêm túc, đôn đốc giảng viên, viên chức thực hiện theo tiến độ. Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Trường đã đạt được cụ thể sau:

          Về hoạt động nghiên cứu làm đề tài khoa học các cấp: Trong 05 năm qua, Trường đã triển khai thực hiện 21 đề tài khoa học cấp trường, 19 đề tài cấp khoa, phòng và nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp phòng được thực hiện, đặc biệt năm 2023, Trường Chính trị tỉnh đã được các cơ quan chức năng phê duyệt thực hiện 02 đề tài khoa học cấp tỉnh: đề tài “Một số giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”, đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Sơn La”. Nội dung các đề tài tập trung đánh giá, tổng kết thực tiễn thực hiện những chủ trương, công tác lớn của tỉnh nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, nhà trường đang tích cực thực hiện tốt hoạt động nghiên cứu làm đề tài khoa học các cấp để bảo đảm tiêu chí trường chính trị chuẩn gia đoạn I vào năm 2025.

anh tin bai

Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học năm 2023

          Kết quả tổ chức hội thảo các cấp: Từ năm 2019 -2023, Trường đã tổ chức được 01 hội thảo khoa học cấp Bộ, 01 hội thảo cấp tỉnh, 07 hội thảo khoa học cấp trường và 17 hội thảo cấp khoa, phòng. Năm 2022, Trường Chính trị tỉnh Phối hợp với các Vụ, Viện của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các bộ ngành Trung ương, các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban ngành trong tỉnh tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: “Phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản tỉnh Sơn La trong bối cảnh mới”. Năm 2023, Trường đã tổ chức được 04 cuộc Hội thảo khoa học với các chủ đề: “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay thực trạng và giải pháp”; “Tích hợp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị) trong giảng dạy lý luận chỉnh trị ở Trường Chính trị tỉnh Sơn La”; “Xây dựng văn hóa trường Đảng hướng tới Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1 năm 2025, đạt chuẩn mức 2 năm 2030”; “Nghiên cứu, vận dụng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị giai đoạn hiện nay”. Thông qua hoạt động hội thảo, nghiên cứu khoa học để làm sáng tỏ những nội dung về lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổng kết thực tiễn việc triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phục vụ đắc lực cho công tác giảng dạy lý luận chính trị của Nhà trường.

       Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Trường chỉ đạo đội ngũ giảng viên tập trung nghiên cứu, thường xuyên viết tin, bài theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW đăng trên Trang thông tin điện tử, Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn của Trường Chính trị, hội thảo các cấp, các báo, tạp chí Trung ương và địa phương, trong đó có nhiều bài viết chất lượng được đánh giá cao. Trong năm 2023, Trường đã thực hiện được tổng số giờ nghiên cứu khoa học là 15.716/7.093 vượt định mức trên 200%, số bài viết được đăng trên các báo, tạp chí, bản tin lý luận, Trang thông tin điện tử của Trung ương và địa phương là 138 bài, 69 bài kỷ yếu hội thảo các cấp.

         Nhà trường đã chỉ đạo, động viên, khuyến khích đội ngũ giảng viên, viên chức và học viên của Trường tích cực tham gia “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch các cấp phát động, đạt đươc nhiều thành tích. Cụ thể năm 2022, Trường có tổng số 49 bài viết dự thi, trong đó có 01 cá nhân đạt giải cấp Học viện (1 giải C). Năm 2023, Trường có 67 bài viết dự thi trong đó có 06 cá nhân đạt giải cấp tỉnh (03 giải C, 03 giải khuyến khích) trong đó có 05 giải của giảng viên và 01 giải của học viên. Nhà trường đã động viên, hướng dẫn học viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học viết bài đăng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt là học viên tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy tổ chức. Kết quả cụ thể: năm 2022 có 10 bài của học viên ở 02 thể loại báo và tạp chí; năm 2023 có 39 bài ở cả 03 thể loại Tạp chí, Báo và Phát thanh.

          Hằng năm Trường đã duy trì xuất bản được 03 số Bản tin Lý luận và thực tiễn Trường Chính trị. Bản tin lý luận và thực tiễn của Trường đã lập chuyên trang, chuyên mục “nghiên cứu - Trao đổi”; “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trong đó đặc biệt quan tâm tới việc tăng cường về số lượng và chất lượng các bài viết gắn với Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Khuyến khích giảng viên, viên chức và học viên nhà trường nghiên cứu viết bài trên Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các trang thông tin của các cơ quan trong tỉnh.

          Trường nghiên cứu biên soạn tập bài giảng chương trình Trung cấp lý luận, tài liệu cho các lớp bồi dưỡng: Trong năm 2021- 2022, nhà trường đã nghiên cứu biên soạn và đã được nghiệm thu đưa vào giảng dạy tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương” của chương trình Trung cấp lý luận chính trị; tham gia chỉnh lý tài liệu phục vụ giảng dạy lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ cấp cơ sở; biên soạn chuyên đề“Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở tỉnh Sơn La” để giảng dạy chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị thuộc phần học Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương. Biên soạn chuyên đề “Cấp ủy cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay” đưa vào chương trình bồi dưỡng cấp ủy cho đối tượng học viên tham gia cấp uỷ (cấp cơ sở và cấp huyện, thành phố). Năm 2024, Trường tiếp tục biên soạn Bộ tài liệu “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

          Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Trường vẫn còn những hạn chế, bất cập: Nội dung nghiên cứu của các đề tài cấp trường, cấp khoa chưa đa dạng, phong phú về chủ đề nghiên cứu; Kinh phí chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Trường còn hạn hẹp; một số đề tài cấp cơ sở đã thực hiện nhưng vận dụng vào thực tiễn hiệu quả chưa cao; tổ chức hội thảo khoa học cấp trường chưa mở rộng được đối tượng tham gia viết bài tham luận; một số giảng viên chưa đầu tư nhiều thời gian và thực sự say mê trong nghiên cứu khoa học.

          Để đáp ứng yêu cầu tiêu chí về nghiên cứu khoa học của Trường chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn giai đoạn 1 vào năm 2025, thì hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà Trường trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt những giải pháp sau:

         Một là, nhà trường cần chú trọng, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, sự quan tâm và hướng dẫn của sở Khoa học và công nghệ là một cơ sở quan trọng để phát triển nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường; thiết lập được mối quan hệ thường xuyên với đơn vị quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học. 

       Hai là, Ban Giám hiệu chỉ đạo thực hiện nội dung chủ đề hội thảo cấp trường, cấp khoa cần đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương; tùy nội dung hội thảo Trường có thể mời lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh viết bài tham luận để làm phong phú nội dung cũng như phông kiến thức của hội thảo; Trường có thể phối hợp với các trường (Đại học Tây bắc, Cao đẳng y, Cao đẳng Sơn La), mời giảng viên của các trường tham gia viết bài, cùng chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, về lĩnh vực chuyên môn giảng dạy, nghiên cứu thực tế, thực hiện đề tài các cấp.

        Ba là, trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nghiên cứu khoa học. Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa phòng thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của giảng viên, viên chức để bảo đảm tiến độ trong nghiên cứu khoa học trong năm. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm sau những lần tổ chức hội thảo, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của các khoa, phòng và nhà trường nhằm chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong nghiên cứu khoa học và kịp thời khắc phục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Trường.

        Bốn là, đội ngũ giảng viên là chủ thể thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, do đó cần phải xác định đúng tầm quan trọng và vai trò then chốt của việc nghiên cứu khoa học đối với hoạt động giảng dạy. Giảng viên cần ý thức việc nghiên cứu khoa học thực sự trở thành nhu cầu tự thân. Tham gia nghiên cứu khoa học giúp người giảng viên củng cố lại kiến thức chuyên môn, mặt khác có điều kiện mở rộng, hiểu biết thêm kiến thức từ các chuyên ngành khác, đồng thời bổ sung kiến thức thực tiễn làm phong phú bài giảng của mình. Do vậy, người giảng viên phải tập trung đầu tư cho nghiên cứu khoa học và đặt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học quan trọng như chức năng, nhiệm vụ giảng dạy. Trên cơ sở đó, giảng viên sẽ chủ động đầu tư nghiêm túc và say mê với công tác nghiên cứu khoa học.

Nguyễn Thị Vân (Trường Chính trị tỉnh Sơn La)

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang