Về việc phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 4402/UBND-NC
Ngày ban hành 15/11/2022
Ngày hiệu lực 15/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản của UBND tỉnh
Người ký duyệt Chánh Văn phòng Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm 20. CV 4402.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang